Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

NATJEČAJ za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskoga poljoprivrednog fonda

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-14-004 od 3. XI. 2014. (788)

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednoga proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

NATJEČAJ

za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za podmjeru 5.2 »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« za područja sukladno Odluci o proglašenju elementarne nepogode (Prilog V. ovog natječaja).

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 »Obnavljanje poljoprivrednoga proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 112/2014) (u daljnjem tekstu: Pravilnik o provedbi mjere 05).

Pravilnik o provedbi mjere 05 dostupan je na mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 5. Pravilnika o provedbi mjere 05, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere 05 i ovim natječajem.

3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su:

a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,

b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,

d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,

e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,

f) opći troškovi u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno prilogu II. ovoga Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Pravilnika o provedbi mjere 05 i ovoga natječaja.

(2) Sredstva potpore za podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela.

(3) Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%.

5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU /PROMJENU/ PREDUJAM /ISPLATU

Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s propisanom dokumentacijom na obrascima koji su prilozi ovog natječaja.

Zahtjevi se podnose preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR«.

Zahtjeve korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva nalaze se u Pravilniku o provedbi mjere 05 i Vodiču za korisnike potpora iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima«, koji su dostupni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr.

6. OBRADA ZAHTJEVA ZA POTPORU I DONOŠENJE ODLUKA

Zahtjevi za potporu po objavljenom natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

Nakon provedbe administrativne obrade formirat će se rang-lista sukladno članku 14. Pravilnika o provedbi mjere 05, a potom i izdati odluke sukladno članku 15. i 16. Pravilnika o provedbi mjere 05.

7. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 5. studenoga 2014. i traje do 28. studenoga 2014. Zahtjevi pristigli prije i nakon naznačenoga roka neće se razmatrati.

 

OGLAS - POMOĆ U KUĆI

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNJA

KLASA: 112-07/14-01/2147

UR.BROJ: 2212/07-14-01

Na temelju Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ Ministarstva socijalne politike i mladih Zagreb i Ugovora o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući sklopljenog sa Ministarstvom socijalne politike i mladih (Klasa: 550-01/14-03/88, Urbroj: 519-05-2-1/7-14-2 od 30. travnja 2014.godine), načelnik Općine Gunja raspisuje

 

O G L A S

 

za prijam u službu dva djelatnika za provođenje Programa „ Pomoć u kući starijim osobama“ na području Općine Gunja (u daljem tekstu: Program) na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine za slijedeća radna mjesta:

 

1. voditelj/ica programa – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine, puno radno vrijeme

- srednja stručna sprema (SSS), smjer: veterinarski tehničar ili farmaceutski tehničar

- poznavanje rada na računalu (programi: word,exel)

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

2. gerontodomaćica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

- osnovnoškolsko obrazovanje (NKV)

- izražena komunikativnost i prilagodljivost timskom radu.

 

I. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz odredbi članaka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

II. Posebni uvjeti za prijem (za radno mjesto voditelj/ice Programa):

- položen vozački ispit B kategorije

 

III. Opis poslova: određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13), Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN broj 40/14) i Rješenjem Centra za socijalnu skrb Županja pojedinačno za svakog korisnika.

 

IV. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

V. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua (razgovor).

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

VI. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o tome.

 

VII. Kandidati su uz prijavu na oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

 

-   zamolba sa naznakom za koje se radno mjesto podnosi

-   životopis,

-   preslika domovnice ili osobne iskaznice,

-   dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba),

-   preslika vozačke dozvole

-   uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od šest mjeseci do dana objave oglasa),

 

VIII. Prijave na oglas podnose se osobno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od

8 dana od dana objavljivanja oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici Općine Gunja , na adresu: Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, s naznakom: »Za oglas – pomoć u kući«.

 

IX. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

X. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

U Gunji, dana 04. studenog 2014. godine

 

Općina Gunja

Načelnik Općine Gunja,

 

Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 

OBAVIJEST UREDA SA KONTAKT TELEFONIMA

PROGRAM OPREMANJA OBJEKATA U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

S BIJELOM TEHNIKOM I NAMJEŠTAJEM

ZA INFORMACIJE KONTAKTIRATI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE,

UTORKOM I ČETVRTKOM OD 10,00 – 12,00 h ,

NA SLIJEDEĆE TELEFONE:

- 01/6172-578 , MARKO BOLANČA;

- 01/6172-530, IVA MILEŠIĆ;

- 01/6172-510, KARMEN KOVAČIĆ-HALILOVIĆ

PREDUVJET ZA OPREMANJE BIJELOM TEHNIKOM I NAMJEŠTAJEM:

 

DA JE GORE NAVEDENI URED ZAPRIMIO DOKUMENT O ZAVRŠETKU RADOVA OD MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, TE DA SVI KORISNICI KOJI SU U PROGRAMU OBNOVE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA (ZA OBITELJSKE KUĆE I STANOVE) OSTVARUJU PRAVO NA OPREMANJE. NASTAVNO NA NAVEDENO SVE KORISNIKE ĆE KONTAKTIRATI BILO TERENSKI DJELATNICI UREDA (ZA OBILAZAK) BILO ODABRANI DOBAVLJAČI TVIN ILI KONČAR (ZA ISPORUKU) OVISNO DA LI JE OBJEKT VEĆ OBIĐEN ILI NIJE.

 

OBAVIJEST DJELATNICIMA JAVNIH RADOVA I, II, III i IV GRUPA

OBAVJEŠTAVAJU SE DJELATNICI JAVNIH RADOVA I TO: 1., 2., 3. I 4. GRUPE KOJIMA UGOVORI O RADU I ANEKSI UGOVORA O RADU PRESTAJU DANA 31.10.2014. GODINE DA NAKON NAVEDENOG DATUMA NE TREBAJU DOLAZITI NA POSAO, DO DALJNJE OBAVIJESTI

 

ODLUKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2321

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 65/14), te članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11 i 12/13), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

I.

U vezi provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 65/14) (u daljem tekstu: Odluka) ovom Odlukom utvrđuje se konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjere osiguranja pomoći za naknadnu sjetvu, način i uvjeti za utvrđivanja popisa oštećenika, te količine po vrstama potrebnog repromaterijala i pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se izvršiti isplata pomoći oštećenicima.

II.

Na podlozi digitalizirane snimke plavljenja na dan 26. svibnja 2014. godine, a sukladno točki I. stavku 2. Odluke, utvrđuje se popis naselja u općinama na području Vukovarsko-srijemske županije na koje se odnose mjere iz točke I. Odluke:

– Drenovci;

– Đurići;

– Gunja;

– Posavski Podgajci;

– Rajevo Selo;

– Račinovci;

– Soljani;

– Strošinci;

– Vrbanja.

Za područje Požeško-slavonske županije – grada Pleternica za naselja Gradac, Pleternica i Brodski Drenovac, te za područje Sisačko-moslavačke županije – grada Hrvatska Kostajnica za utvrđivanje područja plavljenja koristit će se digitalizirane snimke plavljenja na dan 23. svibnja 2014. godine.

III.

Pravo na sredstva za provedbu naknadne sjetve imaju poljoprivredni proizvođači koji svoje proizvodne površine imaju na područjima općina/gradova/naselja iz točke II. ove Odluke, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i ARKOD, te su u 2014. godini u skladu sa Zakonom o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 107/14) podnijeli Jedinstveni zahtjev za izravnu potporu za 2014. godinu.

Sredstva za provedbu naknadne sjetve dodijelit će se oštećenicima koji su u Jedinstvenom zahtjevu poljoprivrednih površina u 2014. godini imali prijavljene površine pod merkantilnim i/ili sjemenskim ratarskim usjevima (žitarice, uljarice, krmno bilje, ljekovito bilje), povrćem i livadama.

IV.

U skladu s točkom II. i III. Odluke, količine repromaterijala potrebne za naknadnu sjetvu (sjeme, mineralno gnojivo i gorivo), te pripadajuće novčane vrijednosti prema kulturama utvrđene su u Tablici: Troškovi repromaterijala, koja se nalazi u Prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

V.

Obračun prava na sredstva pomoći za naknadnu sjetvu poljoprivrednim proizvođačima/oštećenicima izvršit će se na temelju sljedećeg:

– za općine/gradove/ naselja iz točke II. ove Odluke;

– za poljoprivredne kulture na kojima je prema prostornim podacima Hrvatskih voda došlo do plavljenja poljoprivrednih površina na dan 26. svibnja 2014. godine, odnosno 23. svibnja 2014. godine;

– uvjeta propisanih točkom III. ove Odluke;

– uz primjenu pripadajućih novčanih vrijednosti za pojedine kulture iz točke IV. ove Odluke proporcionalno uz površinu pojedine kulture koja je plavljena;

– u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore »de minimis« u poljoprivrednom sektoru;

– minimalni iznos sredstva pomoći koja će se isplatiti iznosi 50 kn po oštećeniku.

VI.

Tehničko utvrđivanje popisa oštećenika te izračun pripadajućeg iznosa pomoći po oštećeniku za provedbu naknadne sjetve u skladu s ovom Odlukom provesti će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Agencija za plaćanja).

VII.

Sredstva pomoći za provedbu naknadne sjetve oštećenicima izvršit će se u pripadajućem novčanom iznosu na njihove račune evidentirane u Agenciji za plaćanja.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/14-01/182

Urbroj: 525-07/0570-14-1

Zagreb, 29. rujna 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG:

Tablica: Troškovi repromaterijala

Kultura

sjeme/sadni materijal

gnojivo

gorivo

Repromaterijal

količina/ha

jed. cijena

trošak

količina/ha

jed. cijena

trošak

količina/ha

jed. cijena

trošak

kg/kom/ha

kn/kg/kom

kn/ha

kg/kom/ha

kn/kg

kn/ha

litara/ha

kn/litri

kn/ha

kn/ha

češnjak

1.000

8,00

8.000,00

500

3,75

1.873,54

60

6,41

384,60

10.258,14

duhan

153

12,35

1.889,86

550

4,04

2.219,35

60

6,41

384,60

4.493,81

ječam

200

3,75

750,00

300

3,40

1.018,73

55

6,41

352,55

2.121,28

krumpir

2.700

8,34

22.508,44

500

4,45

2.223,63

60

6,41

384,60

25.116,67

kukuruz

3

454,33

1.362,98

400

4,45

1.778,90

55

6,41

352,55

3.494,44

kukuruz za silažu

3

324,00

972,00

200

3,40

679,16

55

6,41

352,55

2.003,71

kupus

37.250

1,50

55.875,00

600

3,75

2.248,25

60

6,41

384,60

58.507,85

livade

40

46,67

1.866,80

400

4,45

1.778,90

55

6,41

352,55

3.998,25

lubenice

8.000

4,00

32.000,00

400

3,75

1.498,83

60

6,41

384,60

33.883,43

lucerna

30

50,00

1.500,00

1.000

3,40

3.395,78

55

6,41

352,55

5.248,33

ljekovito bilje

20

15,00

300,00

150

3,40

509,37

55

6,41

352,55

1.161,92

mrkva

3

3.080,21

9.240,63

700

3,75

2.622,96

60

6,41

384,60

12.248,18

ostale uljarice*

-

1.406,97

-

1.564,75

55

6,41

352,55

3.324,27

ostale žitarice*

200

4,84

968,75

300

4,45

1.334,18

55

6,41

352,55

2.655,48

ostalo krmno bilje*

-

1.683,40

-

2.587,34

55

6,41

352,55

4.623,29

ostalo povrće*

-

32.969,27

-

2.123,35

60

6,41

384,60

35.477,22

ostalo sjeme*

-

1.291,33

1.334,18

55

6,41

352,55

2.978,06

paprika

41.500

1,50

62.250,00

500

3,75

1.873,54

60

6,41

384,60

64.508,14

pšenica

300

4,00

1.200,00

300

4,45

1.334,18

55

6,41

352,55

2.886,73

rajčica

20.300

1,50

30.450,00

700

3,75

2.622,96

60

6,41

384,60

33.457,56

sjemenski kukuruz

3

454,33

1.362,98

400

4,45

1.778,90

58

6,41

371,78

3.513,67

sjemenska pšenica

300

4,80

1.440,00

300

4,45

1.334,18

55

6,41

352,55

3.126,73

sjemenska soja

100

10,71

1.071,00

200

4,45

889,45

55

6,41

352,55

2.313,00

soja

100

8,93

892,50

200

4,45

889,45

55

6,41

352,55

2.134,50

suncokret

75.000

1.579,26

1.579,26

600

3,75

2.248,25

55

6,41

352,55

4.180,05

šećerna repa

1,85

1.109,00

2.051,65

600

3,75

2.248,25

55

6,41

352,55

4.652,45

uljana repica

1.500

1.749,17

1.749,17

350

4,45

1.556,54

55

6,41

352,55

3.658,26

zob

160

6,81

1.090,00

320

4,45

1.423,12

55

6,41

352,55

2.865,67

 

OGLAS - JAVNI RADOVI

OIB: 80621259595

KLASA: 022-05/14-01/1972

UR.BROJ: 2212/07-14-01

Gunja, 06. listopada 2014. godine

Na temelju ukazane potrebe načelnik Općine Gunja objavljuje

 

O   G   L   A   S

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Gunja, s početkom rada po odobrenju zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radi obavljanja poslova u Programu javnih radova-otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama:

 

-   za 60 izvršitelja na određeno vrijeme – radnik na održavanju čistoće,

a sve prema Programu javnog rada – otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama i mjerama i ciljanim skupinama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme.

Radno iskustvo: nije važno.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad.

 

Kratak opis poslova :

- radnik će obavljati poslove javnih radova vezane uz pomoć otklanjanja posljedica elementarne nepogode sukladno Programu javnih radova – otklanjanje posljedica elementarne nepogode .

 

I.             Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo.

- zdravstvena sposobnost,

-  najmanje završena osnovna škola.

II.           Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

- moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih s prebivalištem na području Općine Gunja.

III.          Kandidati su u prijavi na oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

- zamolba sa životopisom,

- preslika domovnice,

- preslika osobne iskaznice,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

- dokaz o ispunjavanju kriterija (uvjerenje, potvrda i dr.)

 

IV.          Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

V.            Prijave na oglas podnose se osobno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 (osam)  dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Gunja, a najkasnije do 14.10.2014.godine na adresu:

Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, sa naznakom „za oglas-javni radovi“.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel. 032/ 882-100.

VI.          Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII.        O rezultatima izbora i o početku rada kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

NAČELNIK OPĆINE GUNJA

 

Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 

KONCERT ZA GUNJU

Deloitte za Djecu Gunje

Humanitarni koncert za pomoć Gunji

9. listopada 2014. godine u 19:00 sati

Mala dvorana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Konzultantsko-revizorska tvrtka Deloitte organizira humanitarni koncert za pomoć Gunji koji će se održati 9. listopada 2014. godine s početkom u 19:00 sati u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Gošća koncerta bit će naša svjetski priznata violončelistica Ana Rucner, kojoj će se pridružiti Gudački Kvartet Rucner te HKUD Osijek 1862. Sav prihod od koncerta namijenjen je za opremanje igraonice za djecu predškolske dobi te za nabavu potrebne školske opreme.

Koncert će svojim prisustvom uveličati predsjednik Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivo Josipović.

Igraonicu u kontejnerskom naselju u Gunji svečano će otvoriti pjevačica Ivana Husar Mlinac 14. listopada 2014. godine, te će tom prigodom održati kratki koncert za najmlađe.

Radujemo se Vašem dolasku!

Cijena ulaznice iznosi 200,00 kn po osobi, a može se uplatiti na poseban račun otvoren za tu namjenu:

IBAN račun: HR71 2340 0091 5106 7695 1

 

Više informacija na link

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE GUNJA

OPĆINA GUNJA

O B A V I J E S T

Poštovani mještani Općine Gunja,

Ovim putem izvješćujemo vas da će sukladno odredbama Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom, HEP Operator distribucijskog sustva d.o.o., pa tako i njegovo distribucijsko područje Elektra Vinkovci, očitavati potrošnju električne energije na brojilima/mjernim uređajima kupaca, sa svrhom utvrđivanja stvarnog stanja potrošnje električne energije.

Stoga vas obaviještavamo da će zaposlenici Elektre Vinkovci

dana 30. rujna 2014. godine provoditi redoviti postupak očitanja brojila kupaca u naselju Gunja.

Stoga vas molimo da istima omogućite neometano obavljanje navedenog posla.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumjevanju i suradnji.

 

HOMEOPATSKA TERAPIJA

POD  POKROVITELJSTVOM  OPĆINE  GUNJA

INDIVIDUALNA  HOMEOPATSKA  TERAPIJA


Kao uvod u projekt održat će se u subotu,  27. rujna  2014. godine u 12 sati

u Osnovnoj školi „Antun i Stjepan Radić“, M.Krleže 2, Gunja

predavanje HOMEOPATIJA - PRIRODNA TERAPIJA

Predavač:  Đurđica Dragčević,  homeopat

Prijave za besplatnu individualnu homeopatsku terapiju

zaprima gosp. Mario Piškur, tel  091  565  55  09

 

DOBRO  DOŠLI!

 


 

OBAVIJEST ZA SREDNJOŠKOLCE

BESPLATNI UDŽBENICI ZA SREDNJOŠKOLCE – OPĆINA GUNJA

OBAVJEŠTAVAJU SE POLAZNICI SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE GUNJA DA SE DO PETKA (29.08.2014. god) JAVE U OPĆINU GUNJA I OSTAVE SVOJE PODATKE:

IME I PREZIME, ADRESU, DATUM ROĐENJA, NAZIV  ŠKOLE I KOJI RAZRED POHAĐAJU.

 

PODACI SU POTREBNI RADI DOBIVANJA BESPLATNIH UDŽBENIKA SA SVE SREDNJOŠKOLCE SA PODRUČJA OPĆINE GUNJA.

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE GUNJA

„ITVZ“ i predstavnici Ministarstva graditeljstva nalaze se u

OSNOVNOJ šKOLI U DRENOVCIMA,

te se mole vlasnici koji do sada nisu dostavili svoje kontakt podatke, da dostave:

- IME I PREZIME

- ADRESA

- TELEFON

PODATKE OSTAVITI NA VIDLJIVOM MJESTU NA KUĆI ILI UBACITI U KUTIJU „ITVZ“ KOJA SE NALAZI U OSNOVNOJ SKOLI DRENOVCI

ILI

JAVITI NA TEL: 098/977-6231 – ITVZ; 01/36-88-600 – ITVZ;

FAX: 01/36-88-602

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 


- Kontakt telefon HEP-a: 032/ 216 – 280


- Kontakt Plinare Istočne Slavonije vezano za plinske instalacije:

091/ 304 – 3321


- Podjela hrane u PUČKOJ KUHINJI je od 12.00 h do 14.00 h (osim nedjelje i blagdana)


- Podjela hrane u CRVENOM KRIŽU je od 09.00 h do 14.00 h (osim subote, nedjelje i blagdana)

 

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA - STOMATOLOG

ORDINACIJA ZUBOZDRAVSTVENE ZAŠTITE  I  radi u

ORTODONTSKOJ AMBULANTI ŽUPANJA II KAT

Tel. 032/832-635

Gabrijela Vonsović,dr.med.dent.

Ana Marić, med. sestra

Radno vrijeme:

Parni datumi - poslije podne

Neparni datumi - prije podne

Radna subota I. i III. u mjesecu

 

 

 

ORDINACIJA ZUBOZDRAVSTVENE ZAŠTITE II radi u

AMBULANTI SOLJANI

Tel. 032/865-110

Toni Cipra, dr. stom.

Anka Bjelobradić, med. sestra

Radno vrijeme:

Prije podne - srijeda, četvrtak, petak

Poslije podne - ponedjeljak, utorak, 4. petak u mjesecu

Radna subota II. i IV. u mjesecu

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA - PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

OBAVIJEST O PRUŽANJU USLUGA PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE

NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA

 

PONEDJELJKOM I SRIJEDOM

- 09,00 - 12,00 u OŠ A. i S. Radić, 1. kat - učionica desno

- 12,00 - 14,00 - terenski obilasci

 


 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA - AMBULANTA GUNJA

OBAVIJEST PACIJENTIMA GUNJE

RADNO VRIJEME AMBULANTE GUNJA: Ambulanta ĐURIĆI, tim Gunja II

dr. Ivana Jovanovac, s. Marijana Đuđar

Parni datumi - prijepodne

Neparni datumi - poslijepodne

Tel. 032/870 - 007

 

Ambulanta DZ Županja (dežurna ambulanta) tim Gunja I

dr. Dario Sabadi, s. Snježana Brčina

Svaki dan od 07,00 - 14,30

MOLE SE PACIJENTI DA LIJEČNIKU PONESU ZDRAVSTVENU ISKAZNICU I SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU KOJU IMAJU

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA - RAD POŠTANSKOG UREDA U GUNJI

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI OPĆINE GUNJA DA JE U GUNJI, Trg žrtava domovinskog rata, POČEO SA RADOM POŠTANSKI URED. RADNO VRIJEME JE SVAKIM RADNIM DANOM OD PONEDJELJKA DO PETKA OD 07,00 DO 16,00 SATI.

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

OVLAŠTENI PROJEKTANTI KOJI IZRAĐUJU ZAPISNIKE I TROŠKOVNIKE ZA PROCJENU NASTALIH ŠTETA NA OBJEKTIMA IDU:

UOIG ANA GRETIĆ, Osijek

Svetog Roka 17, Osijek

031/210-360

098/352489

Matije Gupca 1 – 19

Vrbovi 1 – 5

Makovište 1 – 8

Vladimira Nazora 1 – 77

Konjuša 1 – 11

 

TAENIA d.o.o. Vukovar

EMIL KOLAR

098/346618

Braće Radića 1 – 21

Ljudevita Gaja 1 – 21

Trg B.J.Šokčevića 1 – 5

Vladimira Nazora 78 – 156

 

SO-RA ING d.o.o.

Ante Stračevića 40, Sisak

RAJKO KOLARIĆ 098/815317

IVICA PASTORČIĆ 095/1593001

 

R.Boškovića 1 – 15

Stanovi br. 60

Vladimira Nazora 332 – 358

Kolodvorska 1 - 72

PROJEKTNI STUDIO SLAVONSKI BROD

DRAGAN TUNJIĆ 091/1051962

RUŽICA RUBIL 091/5908889

MILAN RIĐAN 098/1771400

Ivana Mažuranića 1 – 24

Tin Ujević 1 – 10

Vladimira Nazora 157 – 244

L.Š.Šaljapin 1 – 18

 

PO-MARK d.o.o. ZAGREB

01/3888873

Ivana Gundulića 1 – 9

Mak Dizdar 1 – 51

Hrastova 1 – 17

Ivana Meštrovića 1 – 12

Rajevačka 2 – 26B

 

MIG d.o.o. SLAVONSKI BROD

DANIJEL MAOČIĆ 091/4435226

ZVONIMIR BLAŽANOVIĆ 091/4435220

 

Tunje Pejića 1 - 75

KONZALTING d.o.o. ZAGREB

LUKA KLAPAN 098/519495

 

A.M.Reljković 1 – 149

 

JAMING d.o.o. ZLATAR

IVAN JAMBREKOVIĆ 098/721265

ŽELJKO BENGER 099/2721265

A.B.Šimić 2 – 62

J.Babogredca 1 – 3

Graničarska 1 – 108

 

IVANŠIĆ PROJEKT d.o.o. GRADIŠTE

ANTUN IVANŠIĆ 098/269422

Augusta Šenoe 2 – 12

Ivana Zajca 1 – 10

Ante Starčevića 2 – 128

Stanovi br. 53 i 53 a

Dobriše Cesarića 1 – 21

 

ITC d.o.o. OROSLAVLJE

IVAN KLEPAC 098/250045

 

Vladimira Nazora 245 – 331a

DOMING PROJEKT d.o.o. SISAK

ZDRAVKO PEJNOVIĆ 098/261662

VLADIMIR STANILOVIĆ 099/3149528

RAMIZ DURAKOVIĆ 099/2616622

MIRSAD NAVRBOC 091/6184948

BRANKO KUKOLEĆA 098/220916

IVAN MARTIČEVIĆ 098/9841929

NIKOLA STOJČEVIĆ 092/2893650

 

Dž.B.Kulenovića 7 – 17

Šime Bogutovca 1 – 9

Savska 2 – 40

Josipa Kozarca 2 – 22

Jure Kaštelana 1 – 16

M.Ć.Ćatića 1 – 43

DOM NA KVADRAT d.o.o. ŽUPANJA

IGOR FABEK 098/9775821

 

Augusta Šenoe 14 – 100b

Ante Starčevića 1 – 177

 

DAING d.o.o. DARUVAR

MLADEN KNEŽEVIĆ 098/579115

099/3169040

DRAGICA KNEŽEVIĆ 098/479151

099/3169040

 

B.J.Jelačića 1 – 40

Fra G.Martića 1 – 27

Vladimira Nazora 274 – 295

 

BROD PROJEKT d.o.o. SLAVONSKI BROD

JAKOV VIDOVIĆ 098/263027

MAGDALENA VIDOVIĆ 098/263027

IVICA ERGOVTIĆ 091/2263027

VEDRAN RUBIL 091/5471825

 

Trg žrtava dom. rata 2 – 36

Stanovi br. 2

Savska 42 – 97

Miroslava Krleže 1 – 62

 

ARHITUR DESIGN HORIZONT d.o.o.

ANTE DRMIĆ 098/885986

Braće Radić 2 – 94

Bjeloševci 1 – 34

Velebit 1 – 60

 

 

 

 

OBAVIJEST MJEŠTANIMA - KOMISIJA

OBAVJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI OPĆINE GUNJA DA OVLAŠTENI PROJEKTANTI KOJI IZRAĐUJU ZAPISNIKE I TROŠKOVNIKE ZA PROCJENU NASTALIH ŠTETA NA OBJEKTIMA IDU:

 

UTORAK 15. 07. 2014.

ulica ANTE STARČEVIĆA

- od kbr. 40 do kbr 60 (parna strana),

- od kbr. 117 do 139 (neparna strana).

 

SRIJEDA 16.07.2014.

ulica ANTE STARČEVIĆA

- od kbr. 95 A do kbr. 115 (neparna strana)

- od kbr. 100 pa do kraja parna strana

 

Voda

VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI

LABORATORIJ ZA ANALITIČKU KEMIJU I REZIDUE

Uzorak: VODA ZA PIĆE - VODOVODNA Količina: 3

Vrsta pretraživanja: KEMIJA A

Parametar pretraživanja Oznaka metode MJ MDK Rezultat

1. Gunja, Katoličko groblje, A. Starčevića, vanjska slavina

Slobodni klor V-3-70 Revizija:00 mgCl/L 0,50 0,09

Temperatura vode V-3-101 Revizija:00 °C 25 16,7

2. Gunja, Granični prijelaz Gunja, hidrant

Slobodni klor V-3-70 Revizija:00 mgCl/L 0,50 2,10

Temperatura vode V-3-101 Revizija:00 °C 25 17,1

3. Gunja, Vladimira Nazora 97, slavina

Slobodni klor V-3-70 Revizija:00 mgCl/L 0,50 0

Temperatura vode V-3-101 Revizija:00 °C 25 18,1

 

Uzorci 1 i 3 udovoljavaju za ljudsku potrošnju

Uzorak 2 ne udovoljava za ljudsku potrošnju

 

Popis nastale štete

Svi kojima nije izvršen popis nastale štete mogu se javiti 14.06.2014. u Općinu Gunja u Gunji da bi se isti obavio.

 

Raspored ulica za popisivanje nastale štete od poplava

Raspored ulica za popisivanje nastale štete od poplava na kućanstvima na području Općine Gunja gdje se voda povukla

 

Četvrtak

 

12.06.2014

Ivana Meštrovića 1-11

Mak Dizdar 32-51

Ivana Gundulića 1-9

Savska 5-93

Tunje Pejića 1-73a

 

11 kuća

20 kuća

8 kuća

80 kuća

80 kuća

 

Petak

13.06.2014

Džafera Bega Kulenovića 1- 15b

Muse Čazima Čatića 1 –46

Šime Bogutovca 1 – 7

Antuna Matije Reljkovića 56-149

Josipa Babogredca (cijela)

 

19 kuće

50 kuća

16 kuća

90 kuća

5 kuća

Subota

14.06.2014

Hrastova (cijela)

Konjuša (cijela)

Jure Kaštelana 1-18

Svi ostali koji nisu obuhvaćeni popisom

20 kuća

12 kuća

12 kuća

 

STOŽER  ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE GUNJA

 

Dezinfekcija prostora

Nakon što vatrogasci operu prostor, mještani se mogu javiti u Općinu Gunja da im se dan nakon pranja prostora izvrši dezinfekcija.

 

Raspored ulica za popisivanje nastale štete od poplava

Predmet: Raspored ulica za popisivanje nastale štete od poplava na kućanstvima na području Općine Gunja gdje se voda povukla

Ponedjeljak

09.06.2014

I. Zajca od br. 1 – 10

Dobriše Cesarića br. 1 – 23

Tin Ujević br. 2 – 12

A. Šenoe od br. 2 – 20

Bjeloševci od br. 2 – 20

A. Starčevića os br. 47 – 177

V. Nazora od br. 219 - 256

10 kuća

20 kuća

6 kuća

10 kuća

10 kuća

90 kuća

37 kuća

Utorak

10.06.2014

Savska od br. 1- 4

M. Krleže od br. 1 – 61

R. Boškovića od br. 2 – 20

M. Dizdara od br. 1 – 31

V. Nazor od br. 257 – 294

Mažuranićeva od br. 1 – 24

Fra Grge Martića 2 - 58

4 kuće

60 kuća

10 kuća

30 kuća

40 kuća

24 kuće

10 kuća

Srijeda

11.06.2014

V. Nazora od br. 295 – 356

B. J. Jelačića od br. 1 – 50

Reljkovićeva od br. 1 – 55

J. Kozarca od br. 1 - 24

60 kuća

50 kuća

55 kuća

24 kuće

STOŽER  ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA OPĆINE GUNJA

 

OBAVIJESTI:

OBAVIJESTI:

- Granični prijelaz Brčko-Gunja nije u funkciji i nema prelazaka stranih državljana

- U Drenovcima ambulanta u ponedjeljak počinje raditi u dvije smjene

- Samostalno tretiranje komaraca nije dopušteno jer je prostor pod ingerencijom države

 

IZVJEŠĆE O ISPRAVNOSTI VODE NA DAN 01.06.2014.

Ispravnost vode za piće na dan 01. lipnja 2014.

VODA ZA PIĆE - DA/NE

LOKALNI VODOVODI

VRBANJA

DA

SOLJANI

DA

STROŠINCI

NE

DRENOVCI

NE

RAČINOVCI

NE

ĐURIĆI

NE

GUNJA

NE

REGIONALNI VODOVODI

ŽUPANJA

DA

ŠTITAR

DA

BOŠNJACI

DA

BABINA GREDA

DA

GRADIŠTE

DA

CERNA

DA

POSAVSKI PODGAJCI

NE*

RAJEVO SELO

NE*

* Uzorci uzeti na hidrantu 27.5.2014. su ispravni

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravlja

 

prim. mr. Maja – Grba Bujević, dr.med.

 

Komorski ured za poduzetnike

Privremeni komorski ured za područja pogođena poplavom je smješten u Osnovnoj školi, Drenovci.

Radno vrijeme je 08:00 - 16:00 sati.

Poslodavcima s poplavljenog podrućja HZZ sufinancira 50% neto plaće uposlenima. Za sve daljnje informacije o navedenoj mjeri obratite se HZZ-u Županja.

 

Raspred ulica za procjenu štete

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNJA

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE GUNJA

OIB: 80621259595

KLASA: 022-05/14-01/

UR.BROJ: 2212/07-01/1-14-01

Gunja, 01. Lipanj 2014. godine

 

Ponedjeljak

02.06.2014

Trg žrtava domovinskog rata

Graničarska od br. 1 – 108

20 kuća

80 kuća

Utorak

03.06.2014

Kolodvorska od br. 1 – 58

Vladimira Nazora od br. 1 – 60

50 kuća

50 kuća

Srijeda

04.06.2014

Vladimira Nazora od br. 61 – 160

100 kuća

Četvrtak

05.06.2014

Vladimira Nazora od br. 161 – 220

Matije Gupca od br. 1 – 19

A.B.Šimića od br. 2 – 60

60 kuća

20 kuća

30 kuća

Petak

06.06.2014

Braće Radić od br. 1 – 94

Gajeva od br. 1 – 23

90 kuća

10 kuća

Subota

07.06.2014

Velebit od br. 2 – 60

Bjeloševci od br 2 – 20

30 kuća

10 kuća

Nedjelja

08.06.2014

Ante Starčevića od br. 1 – 128

100 kuća

Ponedjeljak

09.06.2014

I. Zajca od br. 1 – 10

Dobriše Cesarića br. 1 – 23

Tin Ujević br. 2 - 12

10 kuća

20 kuća

6 kuća

 

STOŽER  ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA OPĆINE GUNJA

 

 

 

Granični prijelaz

Obavještavaju se mještani Gunje koji su privremeno smješteni u Brčkom (BiH), da potvrde za ulazak u Gunju mogu dobiti na graničnom prijelazu u Gunji.

 

Procjena štete

Poziv svim vlasnicima nekretnina u Gunji koji nisu do sada ostavili svoj kontakt, da to što prije učine u Općini Gunja ili pozivom na tel. 032/882-100, kako bi ih kontaktirala komisija za procjenu štete kada bude na terenu.

 

Poziv za volontere

Poziv svim radno sposobnim osobama da se jave u Općinu Gunja kako bi pomogli u čišćenju i uređivanju Gunje.

 

Analiza vode

VODA IZ VODOVODA
31.05.2014.

Izvjestitelj: dr. Ankica Ilić
Područje koje pokriva epidemiološka služba -  ispostava Županja snabdjeva se vodom za piće iz nekoliko vodovoda:


LOKALNI VODOVODI

VRBANJA                   - VODA JE ZA PIĆE
SOLJANI V                 - VODA JE ZA PIĆE
STROŠINCI                - NIJE ZA PIĆE
DRENOVCI                 - NIJE ZA PIĆE
RAČINOVCI                - NIJE ZA PIĆE
ĐURIĆI                      - NIJE ZA PIĆE
GUNJA                       - NIJE ZA PIĆE

REGIONALNI VODOVOD ISTOČNE SLAVONIJE UZORCI UZIMANI 26.05. I 27.05.2014.

ŽUPANJA                    - VODA JE ZA PIĆE
ŠTITAR                       - VODA JE ZA PIĆE
BOŠNJACI                   - VODA JE ZA PIĆE
BABINA GREDA            - VODA JE ZA PIĆE
GRADIŠTE                   - VODA JE ZA PIĆE
CERNA                        - VODA JE ZA PIĆE
POSAVSKI PODGAJCI   - NIJE ZA PIĆE
RAJEVO SELO              - NIJE ZA PIĆE

 

 

 

Privremeno sjedište

S obzirom na izvanredne okolnosti i elementarnu nepogodu koja je zadesila općinu Gunja,
ured Općine Gunja do daljnjega je smješten na adresi Veliki kraj 54, 32270 Županja.
Telefonski i mail kontakti su ostali isti. 032/882-100, Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

 

Poseban račun za humanitarne donacije Općine Gunja:

IBAN: HR0924850031500005992


Uplate iz inozemstva vrše se na gore navedeni IBAN račun uz:

 

SWIFT CODE: CROAHR2X


CROATIA BANKA d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb,

primatelj: Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja.

Hvala !

 

 

OBAVIJEST

Molimo sve mještane iz Općine Gunja koji su izbjegli iz svojih domova da se obavezno jave u Crveni križ u mjestu u kojem se trenutno nalaze,

te da svaku promjenu mjesta boravišta prijavite Crvenom križu.

To je jako bitno zbog ostvarivanja prava na naknadu štete, te isto tako prijavom Crvenom križu ostvarujete i pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

 

Obavijest

Mještanima Gunje

Općinski stožer zaštite i spašavanje O. Gunja u koordinaciji sa ŽIS i djelatnicima policije, gorske službe spašavanja Vinkovci, djelatnika Hrvatskih voda su poduzeli sve potrebne mjere u cilju zaštite stanovništva općine Gunja od poplavnih voda. Timovi civilne zaštite općine Gunja su danonoćno na terenu, izgrađeni su "zečiji nasipi" tamo gdje je bilo potrebno. Na kritićnim mjestima je ispumpana voda a stanovništvu na ugroženom području su dostavljene životne potrpštine. Zaobalne vode su ućinile materijalnu štetu ali se ne očekuje daljnja progresija ali u ovom trenutku veća opasnost dolazi od vodostaja rijeke Save gdje su odrađene odgovarajuće protupoplavne mjere. Situacija na podrućju općine Gunja se kontinuirano prati i u slućaju bilo kakve potrebe mještani će biti pravovremeno informirani.

UPOZORENJE!

Upozoravamo mještane da se voda iz javnih i privatnih bunara ne koristi za upotrebu u domaćinstvu. A voda iz vodovodne mreže za sada je ispravna.

 


Stranica 5 od 5