Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

III. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE GUNJA - 07.05.2020.g.

 

OBAVIJEST

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Općina Gunja obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja, donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja (KLASA: 350-02/20-01/01,URBROJ: 2212/07-20-1 od 07. svibnja 2020 god.).

Temeljem čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gunja potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateška procjene utjecaja na okoliš.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i odredbama posebnih propisa vezanih za donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja.

Temeljem čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (,,Narodne novine", broj 3/17), u sklopu navedenog postupka Općina Gunja dužna je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima o potrebi strateška procjene za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gunja.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će sljedeća tijela:

1. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske županije , Županijska 9, 32000 Vukovar,

2. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za ekologiju, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci,

3. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,

4. Hrvatske vode, VGI  za mali sliv "Biđ-Bosut" Vinkovci, J.Kozarca 28, 32 100 Vinkovci

5. Općina Drenovci, Toljani ul. 1, 32257 Drenovci.


Gunja, 07. svibnja 2020. godine

Općinski načelnik:

Anto Gutić, mag.nov.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III . Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja

 

 

Natječaj za tip operacije 6.2.1.

 

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje da je dana 04. svibnja 2020.godine objavljen Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, podnošenje prijava od 04. lipnja 2020.godine, a krajnji rok za prijave jeste 04. kolovoza 2020.godine.

Korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Visina javne potpore: 50.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Svrha natječaja: Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Cerjani j.do.o. će svim zainteresiranim prijaviteljima pružiti svu potrebnu pomoć oko pripreme i same prijave na natječaj i to bez naknade.

 

 

ODOBRENI PROJEKTI

 

„Rekonstrukcija ceste u Hrastovoj ulici”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je dana 30. travnja 2020.godine na svojim službenim stranicama objavilo Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje u 2020.godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Općina Gunja je dana 02. ožujka 2020.godine podnijela zahtjev po Javnom pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema gore navedenom Programu za rekonstrukciju ceste u Hrastovoj ulici. Temeljem istoga, odobren je iznos od 300.000,00 kuna.


„Nabavka opreme za komunalnu djelatnost”

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je dana 04. svibnja 2020. godine na svojim službenim stranicama objavilo popis odabranih projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za sufinanciranje u 2020.godini.

Na popisu odobrenih projekata jeste i prijava Općine Gunja koja je podnijela zahtjev za sufinanciranje dana 27. veljače 2020.godine za nabavku opreme za komunalne djelatnosti.

Temeljem istog  zahtjeva Općini Gunja je odobren ujedno i maksimalni iznos sredstava za sufinanciranje prethodno navedenog projekta u iznosu od 168.000,00 kuna.

 

 


Stranica 8 od 110

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner