Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

KLASA: 021-05/14-01/ 2239

UR.BROJ: 2212/07-14-01

Gunja, dana 14. studenog 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 29. Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik, br. 03/13, 05/13,10/13), a u skladu s člankom 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj sjednici održanoj dana 14. studenog 2014. godine donosi

ODLUKU O PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

PREDMET ODLUKE

Članak 1.

(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovom Odlukom se uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa i  to:

- za nabavu robe i usluga, te radova procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn,

- za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn,

- za nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn,

tzv. bagatelne vrijednosti (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava) a za koje sukladno čl.18. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ br. 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14, u daljnjem tekstu: Zakon) ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave, te se uređuje način i postupak koji prethodi preuzimanju obveza na teret proračuna Općine Gunja.

(2) Izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a).

(3) Ovlašteni predstavnici za provedbu postupka bagatelne nabave su općinski načelnik i pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela u Općini, odnosno osoba koju općinski načelnik za to posebno ovlasti.

PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE

Članak 2.

.

(1) Nabavu roba i usluga u vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn bez PDV-a, i radova u vrijednosti od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn bez PDV-a, načelnik Općine Gunja provodi:

- dostavom Zahtjeva za prikupljanje ponuda određenom broju gospodarskih subjekata po vlastitom izboru.

- broj gospodarskih subjekata kojima Načelnik upućuje Zahtjev za prikupljanje ponuda ne smije biti manji od tri.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

· kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih zakona i dr. propisa,

· kod odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka,

· kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

· kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost, te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.

(2) Zahtjev za prikupljanje ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta.

(3) Zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge, te do 500.000,00 kn za radove, načelnik Općine može objaviti i na internetskim                stranicama Općine ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim propisom ili                pravilima kojima je regulirano obavljanje određenih usluga.

(4) Zahtjev za prikupljanje ponuda najmanje sadrži:

- naziv ponuditelja

- naziv javnog naručitelja Općine Gunja

- naziv i opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

- procijenjenu vrijednost nabave

- kriterij za odabir ponude

- rok za dostavu ponude (datum i vrijeme)

- način dostavljanja ponuda

- način izvršenja (narudžbenica ili ugovor)

- adresu na koju se ponude dostavljaju

- internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija, ako je potrebno

- kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte

- podredno datum objave zahtjeva na internetskim stranicama

(5) Rok za dostavu ponuda iznosi minimalno dva dana od dostavljenog poziva na                 dostavu ponuda, ako se radi o nabavi roba i usluga u vrijednosti od 70.000,00 kn do                 200.000,00 kn bez PDV-a odnosno minimalno osam dana ako se radi o radovima u vrijednosti od 70.000,00 kn do 500.000,00 kn bez PDV-a.

(6) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za bagatelne nabave može odrediti uvjete                  pravne i poslovne sposobnosti koje ponuditelj dokazuje i to: upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

(7) Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja/objave poziva na dostavu ponuda.

(8) Ponuditelji moraju dostaviti svoje ponude najkasnije do isteka roka za dostavu ponude, bez obzira na način dostave ponude.

(9) Ponude dostavljene na temelju objavljenog zahtjeva za prikupljanje ponuda na internetskim stranicama, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju zahtjeva za prikupljanje ponuda upućenog gospodarskim subjektima.

(10) Otvaranje ponuda kod postupaka bagatelne nabave može biti javno, ako je tako propisano u uvjetima bagatelne nabave. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja. Otvaranje ponuda vršit će najkasnije dva radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

(11) Ovlašteni predstavnici Općine Gunja izrađuju zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Na temelju zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda vršitće se odabir ponuda te donijeti Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude.

(12) Putem obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude, odabire se najpovoljniji ponuditelj nakon čega će se pristupiti sklapanju Ugovora i/ili slanju narudžbenice.

(13) Rok za odabir najpovoljnije ponude iznosi do osam dana od dana otvaranja ponuda.

(14) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sadrži: naziv naručitelja, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana i cijenu odabrane ponude.

(15) Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude naručitelj je obvezan dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način.

PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE NABAVE PROCIJENJENE

VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000,00 KN

Članak 3.

(1) Ukoliko se obvezno-pravni odnos zasniva za robu, radove i usluge vrijednosti manje od 70.000,00 kn, Općinski Načelnik provodi postupak na sljedeći način: izdavanjem narudžbenice.

(2) Narudžbenica mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

- ime i prezime odnosno tvrtka i sjedište, OIB osobe s kojom će se zasnovati obvezno pravni odnos

- vrsta robe, radova ili usluga za izvršenje kojih nastaje obvezno pravni odnos

- potpis i pečat Općinskog Načelnika.

Članak 4.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o provedbi postupka javne bagatelne vrijednosti, KLASA: 021-05/13-01/2270, UR.BROJ: 2212/07-13-01, od 27. prosinca 2013. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Alen Džomba

 

Obavijest poljoprivrednicima

O B A V I J E S T

Obavještavaju se svi zainteresirani za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gunja da će se edukacijski sastanak vezan za popunjavanje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta i izradu gospodarskog programa održati u petak 05. prosinca 2014 godine u prostorijama Općine sa početkom u 11h.

 

Općina Gunja

 


Stranica 134 od 152

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner