Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OGLAS - POMOĆ U KUĆI

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNJA

KLASA: 112-07/14-01/2147

UR.BROJ: 2212/07-14-01

Na temelju Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ Ministarstva socijalne politike i mladih Zagreb i Ugovora o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući sklopljenog sa Ministarstvom socijalne politike i mladih (Klasa: 550-01/14-03/88, Urbroj: 519-05-2-1/7-14-2 od 30. travnja 2014.godine), načelnik Općine Gunja raspisuje

 

O G L A S

 

za prijam u službu dva djelatnika za provođenje Programa „ Pomoć u kući starijim osobama“ na području Općine Gunja (u daljem tekstu: Program) na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine za slijedeća radna mjesta:

 

1. voditelj/ica programa – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine, puno radno vrijeme

- srednja stručna sprema (SSS), smjer: veterinarski tehničar ili farmaceutski tehničar

- poznavanje rada na računalu (programi: word,exel)

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

2. gerontodomaćica – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do 31.12.2014.godine, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

- osnovnoškolsko obrazovanje (NKV)

- izražena komunikativnost i prilagodljivost timskom radu.

 

I. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz odredbi članaka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

II. Posebni uvjeti za prijem (za radno mjesto voditelj/ice Programa):

- položen vozački ispit B kategorije

 

III. Opis poslova: određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13), Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN broj 40/14) i Rješenjem Centra za socijalnu skrb Županja pojedinačno za svakog korisnika.

 

IV. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

V. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua (razgovor).

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

VI. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o tome.

 

VII. Kandidati su uz prijavu na oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

 

-   zamolba sa naznakom za koje se radno mjesto podnosi

-   životopis,

-   preslika domovnice ili osobne iskaznice,

-   dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba),

-   preslika vozačke dozvole

-   uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo (ne starije od šest mjeseci do dana objave oglasa),

 

VIII. Prijave na oglas podnose se osobno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od

8 dana od dana objavljivanja oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskoj stranici Općine Gunja , na adresu: Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, s naznakom: »Za oglas – pomoć u kući«.

 

IX. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

X. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

U Gunji, dana 04. studenog 2014. godine

 

Općina Gunja

Načelnik Općine Gunja,

 

Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 

OBAVIJEST UREDA SA KONTAKT TELEFONIMA

PROGRAM OPREMANJA OBJEKATA U POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

S BIJELOM TEHNIKOM I NAMJEŠTAJEM

ZA INFORMACIJE KONTAKTIRATI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE,

UTORKOM I ČETVRTKOM OD 10,00 – 12,00 h ,

NA SLIJEDEĆE TELEFONE:

- 01/6172-578 , MARKO BOLANČA;

- 01/6172-530, IVA MILEŠIĆ;

- 01/6172-510, KARMEN KOVAČIĆ-HALILOVIĆ

PREDUVJET ZA OPREMANJE BIJELOM TEHNIKOM I NAMJEŠTAJEM:

 

DA JE GORE NAVEDENI URED ZAPRIMIO DOKUMENT O ZAVRŠETKU RADOVA OD MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, TE DA SVI KORISNICI KOJI SU U PROGRAMU OBNOVE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA (ZA OBITELJSKE KUĆE I STANOVE) OSTVARUJU PRAVO NA OPREMANJE. NASTAVNO NA NAVEDENO SVE KORISNIKE ĆE KONTAKTIRATI BILO TERENSKI DJELATNICI UREDA (ZA OBILAZAK) BILO ODABRANI DOBAVLJAČI TVIN ILI KONČAR (ZA ISPORUKU) OVISNO DA LI JE OBJEKT VEĆ OBIĐEN ILI NIJE.

 


Stranica 136 od 151

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner