Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2321

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 65/14), te članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11 i 12/13), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

I.

U vezi provedbe Odluke Vlade Republike Hrvatske o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 65/14) (u daljem tekstu: Odluka) ovom Odlukom utvrđuje se konačan popis naselja u općinama Vukovarsko-srijemske županije na koje će se odnositi mjere osiguranja pomoći za naknadnu sjetvu, način i uvjeti za utvrđivanja popisa oštećenika, te količine po vrstama potrebnog repromaterijala i pripadajuće novčane vrijednosti temeljem kojih će se izvršiti isplata pomoći oštećenicima.

II.

Na podlozi digitalizirane snimke plavljenja na dan 26. svibnja 2014. godine, a sukladno točki I. stavku 2. Odluke, utvrđuje se popis naselja u općinama na području Vukovarsko-srijemske županije na koje se odnose mjere iz točke I. Odluke:

– Drenovci;

– Đurići;

– Gunja;

– Posavski Podgajci;

– Rajevo Selo;

– Račinovci;

– Soljani;

– Strošinci;

– Vrbanja.

Za područje Požeško-slavonske županije – grada Pleternica za naselja Gradac, Pleternica i Brodski Drenovac, te za područje Sisačko-moslavačke županije – grada Hrvatska Kostajnica za utvrđivanje područja plavljenja koristit će se digitalizirane snimke plavljenja na dan 23. svibnja 2014. godine.

III.

Pravo na sredstva za provedbu naknadne sjetve imaju poljoprivredni proizvođači koji svoje proizvodne površine imaju na područjima općina/gradova/naselja iz točke II. ove Odluke, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i ARKOD, te su u 2014. godini u skladu sa Zakonom o potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 107/14) podnijeli Jedinstveni zahtjev za izravnu potporu za 2014. godinu.

Sredstva za provedbu naknadne sjetve dodijelit će se oštećenicima koji su u Jedinstvenom zahtjevu poljoprivrednih površina u 2014. godini imali prijavljene površine pod merkantilnim i/ili sjemenskim ratarskim usjevima (žitarice, uljarice, krmno bilje, ljekovito bilje), povrćem i livadama.

IV.

U skladu s točkom II. i III. Odluke, količine repromaterijala potrebne za naknadnu sjetvu (sjeme, mineralno gnojivo i gorivo), te pripadajuće novčane vrijednosti prema kulturama utvrđene su u Tablici: Troškovi repromaterijala, koja se nalazi u Prilogu i sastavni je dio ove Odluke.

V.

Obračun prava na sredstva pomoći za naknadnu sjetvu poljoprivrednim proizvođačima/oštećenicima izvršit će se na temelju sljedećeg:

– za općine/gradove/ naselja iz točke II. ove Odluke;

– za poljoprivredne kulture na kojima je prema prostornim podacima Hrvatskih voda došlo do plavljenja poljoprivrednih površina na dan 26. svibnja 2014. godine, odnosno 23. svibnja 2014. godine;

– uvjeta propisanih točkom III. ove Odluke;

– uz primjenu pripadajućih novčanih vrijednosti za pojedine kulture iz točke IV. ove Odluke proporcionalno uz površinu pojedine kulture koja je plavljena;

– u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore »de minimis« u poljoprivrednom sektoru;

– minimalni iznos sredstva pomoći koja će se isplatiti iznosi 50 kn po oštećeniku.

VI.

Tehničko utvrđivanje popisa oštećenika te izračun pripadajućeg iznosa pomoći po oštećeniku za provedbu naknadne sjetve u skladu s ovom Odlukom provesti će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: Agencija za plaćanja).

VII.

Sredstva pomoći za provedbu naknadne sjetve oštećenicima izvršit će se u pripadajućem novčanom iznosu na njihove račune evidentirane u Agenciji za plaćanja.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/14-01/182

Urbroj: 525-07/0570-14-1

Zagreb, 29. rujna 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG:

Tablica: Troškovi repromaterijala

Kultura

sjeme/sadni materijal

gnojivo

gorivo

Repromaterijal

količina/ha

jed. cijena

trošak

količina/ha

jed. cijena

trošak

količina/ha

jed. cijena

trošak

kg/kom/ha

kn/kg/kom

kn/ha

kg/kom/ha

kn/kg

kn/ha

litara/ha

kn/litri

kn/ha

kn/ha

češnjak

1.000

8,00

8.000,00

500

3,75

1.873,54

60

6,41

384,60

10.258,14

duhan

153

12,35

1.889,86

550

4,04

2.219,35

60

6,41

384,60

4.493,81

ječam

200

3,75

750,00

300

3,40

1.018,73

55

6,41

352,55

2.121,28

krumpir

2.700

8,34

22.508,44

500

4,45

2.223,63

60

6,41

384,60

25.116,67

kukuruz

3

454,33

1.362,98

400

4,45

1.778,90

55

6,41

352,55

3.494,44

kukuruz za silažu

3

324,00

972,00

200

3,40

679,16

55

6,41

352,55

2.003,71

kupus

37.250

1,50

55.875,00

600

3,75

2.248,25

60

6,41

384,60

58.507,85

livade

40

46,67

1.866,80

400

4,45

1.778,90

55

6,41

352,55

3.998,25

lubenice

8.000

4,00

32.000,00

400

3,75

1.498,83

60

6,41

384,60

33.883,43

lucerna

30

50,00

1.500,00

1.000

3,40

3.395,78

55

6,41

352,55

5.248,33

ljekovito bilje

20

15,00

300,00

150

3,40

509,37

55

6,41

352,55

1.161,92

mrkva

3

3.080,21

9.240,63

700

3,75

2.622,96

60

6,41

384,60

12.248,18

ostale uljarice*

-

1.406,97

-

1.564,75

55

6,41

352,55

3.324,27

ostale žitarice*

200

4,84

968,75

300

4,45

1.334,18

55

6,41

352,55

2.655,48

ostalo krmno bilje*

-

1.683,40

-

2.587,34

55

6,41

352,55

4.623,29

ostalo povrće*

-

32.969,27

-

2.123,35

60

6,41

384,60

35.477,22

ostalo sjeme*

-

1.291,33

1.334,18

55

6,41

352,55

2.978,06

paprika

41.500

1,50

62.250,00

500

3,75

1.873,54

60

6,41

384,60

64.508,14

pšenica

300

4,00

1.200,00

300

4,45

1.334,18

55

6,41

352,55

2.886,73

rajčica

20.300

1,50

30.450,00

700

3,75

2.622,96

60

6,41

384,60

33.457,56

sjemenski kukuruz

3

454,33

1.362,98

400

4,45

1.778,90

58

6,41

371,78

3.513,67

sjemenska pšenica

300

4,80

1.440,00

300

4,45

1.334,18

55

6,41

352,55

3.126,73

sjemenska soja

100

10,71

1.071,00

200

4,45

889,45

55

6,41

352,55

2.313,00

soja

100

8,93

892,50

200

4,45

889,45

55

6,41

352,55

2.134,50

suncokret

75.000

1.579,26

1.579,26

600

3,75

2.248,25

55

6,41

352,55

4.180,05

šećerna repa

1,85

1.109,00

2.051,65

600

3,75

2.248,25

55

6,41

352,55

4.652,45

uljana repica

1.500

1.749,17

1.749,17

350

4,45

1.556,54

55

6,41

352,55

3.658,26

zob

160

6,81

1.090,00

320

4,45

1.423,12

55

6,41

352,55

2.865,67

 

OGLAS - JAVNI RADOVI

OIB: 80621259595

KLASA: 022-05/14-01/1972

UR.BROJ: 2212/07-14-01

Gunja, 06. listopada 2014. godine

Na temelju ukazane potrebe načelnik Općine Gunja objavljuje

 

O   G   L   A   S

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Gunja, s početkom rada po odobrenju zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, radi obavljanja poslova u Programu javnih radova-otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama:

 

-   za 60 izvršitelja na određeno vrijeme – radnik na održavanju čistoće,

a sve prema Programu javnog rada – otklanjanje posljedica elementarne nepogode izazvane poplavama i mjerama i ciljanim skupinama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Vrijeme izvršenja navedenog Programa, te odabir osoba utvrdit će se u skladu s uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme.

Radno iskustvo: nije važno.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad.

 

Kratak opis poslova :

- radnik će obavljati poslove javnih radova vezane uz pomoć otklanjanja posljedica elementarne nepogode sukladno Programu javnih radova – otklanjanje posljedica elementarne nepogode .

 

I.             Kandidati moraju ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo.

- zdravstvena sposobnost,

-  najmanje završena osnovna škola.

II.           Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

- moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih s prebivalištem na području Općine Gunja.

III.          Kandidati su u prijavi na oglas dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

- zamolba sa životopisom,

- preslika domovnice,

- preslika osobne iskaznice,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

- dokaz o ispunjavanju kriterija (uvjerenje, potvrda i dr.)

 

IV.          Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

V.            Prijave na oglas podnose se osobno ili putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 (osam)  dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Gunja, a najkasnije do 14.10.2014.godine na adresu:

Općina Gunja, Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, sa naznakom „za oglas-javni radovi“.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na tel. 032/ 882-100.

VI.          Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII.        O rezultatima izbora i o početku rada kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

NAČELNIK OPĆINE GUNJA

 

Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 


Stranica 137 od 151

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner