Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PROGRAM "ZAŽELI"

 

PROGRAM „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena“

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Županja.

PARTNER U PROJEKTU: Općina Gunja i dr.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.634.955,52 kn

ODOBRENO OD: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

U mjesecu travnju 2018.godine na području Općine Gunja započele su aktivnosti iz projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena“ u kojem je zaposleno ukupno 25 žena sa područja Općine Gunja.

Projekt će se provoditi u trajanju od ukupno 30 mjeseci, a glavni cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika iz općine Gunja.

 

DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA I KNJIŽNICE U GUNJI

Dogradnja Društvenog doma i knjižnice u Gunji

U mjesecu ožujku 2018.godine završeni su radovi dogradnje Društvenog doma i knjižnice u Gunji u ukupnom iznosu od 300 m2 (ukupna površina izgrađene terase sa pripadajućim nogostupom) te unutarnje uređenje Društvenog doma (pregrade).

Realizacijom ovog Projekta poboljšala se kvaliteta života mještana Općine Gunja svih dobnih skupina.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Vrijednost projekta iznosi ukupno 432.355,98 kuna, od kojeg iznosa je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU sufinanciralo iznos od 320.000,00 kuna.

 

 

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

OBAVIJEST O PRUŽANJU I KORIŠTENJU PRAVNE POMOĆI

Obavještavaju se građani da im je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći osigurano ostvarenje jednakosti pred zakonom, ostvarenje pravne zaštite te pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima (iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske).

rste pravne pomoći su:

 

A. PRIMARNA PRAVNA POMOĆ

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštene udruge i pravne klinike.

Uredi državne uprave u županijama su ovlašteni u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.

 

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

- opću pravnu informaciju,

- pravni savjet,

- sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela,

- zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima,

- pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:

- ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari,

- ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa,

- ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i

- ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

B. SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

1. - pravni savjet,

- sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem,

- sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima,

- zastupanje u sudskim postupcima,

- pravnu pomoć u mirnom rješenju spora,

2. oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka,

3.oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti:

- ako se radi o složenijem postupku,

- ako se podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam zastupati,

- ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje  podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama,

- ako se ne radi o obijesnom parničenju,

- ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev podnositelja zbog namjernog davanja netočnih podataka i

- ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa.

S obzirom na vrstu postupka, sekundarna pravna pomoć se može odobriti u sljedećim postupcima:

- u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka

- iz radnih odnosa

- iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti

- ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovoga Zakona može odobriti pravna pomoć

- mirnog rješenja spora

- iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom ovoga Zakona.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti u predviđenim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

A. Postupak za ostvarivanje PRIMARNE PRAVNE POMOĆIpokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći.


B. Postupak za ostvarivanje SEKUNDARNE PRAVNE POMOĆIpokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom Uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište odnosno boravište.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu (ZOPP) uz koji se prilaže suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini (ZOPP-S).

 

- Obrazac ZOPP(doc)

- Obrazac ZOPP-S (doc)

Korisnici pomoći na uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i korisnici prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine.

Popunjeni obrasci predaju se putem pošte ili osobno u pisarnicama Ureda i ispostava:
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar, Županijska 11

Ispostava u Vinkovcima, Vinkovci, Glagoljaška 27

Ispostava u Županji, Županja, J.J. Strossmayera 16

Ispostava u Iloku, Ilok, Trg N. Iločkog 16

Ispostava u Otoku, Otok, V. Nazora 1

Kako se koristi sekundarna pravna pomoć?

Korištenje sekundarne pravne pomoći odobrava se podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na pravnu pomoć donošenjem rješenja o odobravanju pravne pomoći. Rješenje o odobravanju pravne pomoći korisnik dostavlja odvjetniku određenom u rješenju. Odvjetnika za pružanje pravne pomoći ured određuje prema redoslijedu navedenom u popisu Hrvatske odvjetničke komore sastavljenom za područje jedinica područne (regionalne) samouprave, a iznimno od navedenog ured će odrediti drugog odvjetnika uz njegovu prethodnu suglasnost priloženu uz zahtjev za odobravanje pravne pomoći. Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi djeluje od dana kada je uredu podnesen zahtjev za odobravanje pravne pomoći i važi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza plaćanja sudskih pristojbi toga dana ili kasnije.

Odobravanje pravne pomoći može biti potpuno (u punom opsegu) ili djelomično (u smanjenom opsegu), u ovisnosti o utvrđenom imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva.

Kada je pravna pomoć odobrena u smanjenom opsegu, korisnik pravne pomoći sudjeluje u plaćanju troškova pravne pomoći u određenom postotku na način da razliku do punog iznosa nagrade i naknade troškova za rad pružatelju koji je odvjetnik nadoknađuje korisnik u preostalom razmjeru prema vrijednosti poduzete radnje utvrđene Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje za nagrade i naknade troškova vještaka i tumača.

Troškove postupka pred sudom čine troškovi sudskog postupka, sudske pristojbe i troškovi postupka s osnove nagrade i naknade stvarnih izdataka za rad odvjetnika kao punomoćenika.

Sukladno odredbama članka 24. Zakona, korisnik pravne pomoći dužan je troškove pravne pomoći, isplaćene prema obračunu troškova vratiti u Državni proračun:

- ako mu je u postupku odmjereno pravo na naknadu troškova postupka pred sudom,

- ako mu je u postupku u kojem je pružena pravna pomoć sudskom odlukom ili nagodbom povećano imovno stanje u opsegu u kojem ne bi ispunjavao pretpostavke za odobravanje pravne pomoći.

Popis udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći na području Vukovarsko-srijemske županije:

1. AGENCIJA ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI "SRIJEM"

32237 Lovas, Ljudevita Gaja 21,     tel: 098/945-1710

2. CENTAR BIJELI PRSTEN HRVATSKA

32100 Vinkovci, Duga ulica 56,      tel: 095/529-30-00

3. CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA OSIJEK

- VUKOVAR, Fra A. Tomaševića 32, tel./fax 032/413-319, svaki dan od 09,00-12,00 h,

- VINKOVCI, u prostoru Gradske vijećnice, Bana J. Jelačića 1, utorkom od 09,00-12,00 h,

- ILOK, u prostorijama Gradske vijećnice, Trg Nikole Iločkog 13, srijedom od 08,30-13,00 h

4. CENTAR ZA MIR, PRAVNE SAVJETE I PSIHOSOCIJALNU POMOĆ VUKOVAR

32000 Vukovar, Fra Antuna Tomaševića 32,           tel: 032/413-319

5. UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA, PODRUŽNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

32000 Vinkovci, Glagoljaška 27a

6. UDRUGA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

32000 Vukovar, Ljudevita Gaja 12,               tel: 032/639-333           link: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

7. UDRUGA ŽENA VUKOVAR

32101 Vukovar, B. Bušića 74,          tel: 032/421-191

8. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR

32000 Vukovar, Eugena Kvaternika 1,        tel: 032/422-750

Detaljnije informacije o sustavu besplatne pravne pomoći možete pronaći na Web stranici Ministarstva pravosuđa.

Dodatna pojašnjenja za ostvarivanje prava na primarnu pravnu pomoć mogu se dobiti putem telefona:

Vukovar: 032/492-009, 032/492-008

Vinkovci: 032/344-072, 032/344-081

Županja: 032/826-386

Dodatna pojašnjenja za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć mogu se dobiti putem telefona:

Vukovar: 032/492-032,  032/492-081,  032/492-085,

Vinkovci:  032/344-000,  032/344-001,  032/344-100

 

LAG ŠUMANOVCI - JAVNI POZIV

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ raspisuje dana 04. rujna, 2018. godine

JAVNI POZIV - za prijem polaznika/ce za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ raspisuje dana 04. rujna, 2018. godine

JAVNI POZIV - za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova stručni suradnik u nevladinom sektoru

 

OBAVIJEST O NABAVI NASTAVNIH SREDSTAVA ZA UČENIKE

GRAD ZAGREB I OVE ŠKOLSKE GODINE POMAŽE U NABAVI OBVEZNIH NASTAVNIH SREDSTAVA

OBAVIJEST O NABAVI NASTAVNIH SREDSTAVA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE

GUNJA ZA ŠKOLSKU GODINU  2018./2019.

I ove, školske 2018./2019. godine, sredstva za kupnju potrebnog dijela udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicama i učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Općine Gunja osigurao je Grad Zagreb.

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je dana 02. kolovoza 2018.g. Zaključak o korištenju sredstava kojim je odobrena isplata iznosa od 177.044,93 kn za  nabavu naprijed navedenih nastavnih sredstava.

Ovim putem se još jednom najsrdačnije zahvaljujemo Gradu Zagrebu i gradonačelniku Milanu Bandiću u ime svih mještana Općine Gunja.

Ujedno se mole roditelji da najkasnije do 07.09.2018.godine dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja

dokumentaciju kako slijedi:

- preslika osobne iskaznice roditelja

- preslika tekućeg računa roditelja

- potvrdu o upisu djeteta u školsku godinu 2018/2019 .


 

Prometna studija Gunja

Prometnu studiju možete preuzeti na ovoj poveznici: Prometna studija

 

Plan gospodarenja otpadom 2018

Plan gospodarenja otpadom možete preuzeti na ovoj poveznici: PGO

 

ODLUKA o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana

ODLUKA o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja

 

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja

I.PREDMET NATJEČAJA

(1) Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Gunja (K.O. Gunja) upisano:

- u zk.ul.br. 3043 i to kč. br. 2078 Oranica Savske livade površine od 4260 m2, kč.br. 2079 Oranica Savske livade površine od 1480 m2,

kč. br. 2080 Oranica Savske livade površine od 5193 m2 I kč. br. 2081 Oranica Savske livade površine od 4594 m2, odnosno ukupne površine od 15527 m2

po početnoj cijeni godišnje zakupnine od 680,00 kn .

 

Opširnije...
 

OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA I POSLOVNE BANKE OPĆINE GUNJA

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe da je od dana 02.07.2018. Općina Gunja promijenila žiro račun i poslovnu banku. Molimo da za sve uplate u Proračun Općine Gunja koristite novi račun otvoren kod

Zagrebačke banke d.d., Zagreb HR 9123600001814100007

Modeli i pozivi na broj primatelja ostaju isti.

 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA-JAVNI RADOVI

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA-JAVNI RADOVI

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Objavu Ministarstva možete preuzeti ovdje

 

JAVNI POZIV

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČEŠNJAK UPUĆUJE POZIV ZA PRIJAVU ZAINTERESIRANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

ZA CIJELO PODRUČJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE RADI PROIZVODNJE OZIMOG ČEŠNJAKA UZ POTPORU

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE  -  JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Gunja

NATJEČAJ (ponovljeni natječaj) ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

"NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE GUNJA"

 

JAVNI POZIV - JAVNI RADOVI 2018.g.

Na temelju mjere Javni rad HZZ-a i Programa javnih radova u Općini Gunja - "UREDIMO NAŠU GUNJU" za 2018.g.,

a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općinski načelnik Općine Gunja objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA JAVNE RADOVE

Natječaj je otvoren od 18.05.2018.g. do 26.05.2018.g.

 

NOVOOTVORENI STUDIO EKONOMIJE U ŽUPANJI

NOVOOTVORENI STUDIJ EKONOMIJE U ŽUPANJI

Promotivni materijali fakulteta Nikola Šubić Zrinski iz Županje

možete pregledati na linku.

Za sve potrebne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Link: http://www.zrinski.org/nikola/

 


 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - GERONTODOMAĆICA

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - GERONTODOMAĆICA

PODACI UZ OGLAS

 

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a

 

LAG “Šumanovci” objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 03.04.2018. do 03.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 670.068,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 kn. Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon dobivanja odluke o odabiru, a druga nakon provedenih aktivnosti. Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa. Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se tri terenske radionice:

Radionica će se održati :

21. ožujka 2018. god.(srijeda) u  Račinovcima (Osnovna škola) s početkom u  18 sati

22. ožujka 2018. god. (četvrtak) u Štitaru (Općina - sala za sastanke) s početkom u  18 sati

23. ožujka 2018. god. (petak) u Soljanima (Lovačko/ribički dom) s početkom u  18 sati

Molimo zainteresirane prijavitelje na LAG Natječaj da se odazovu istima, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

Više o natječaju: http://www.lag-sumanovci.hr/natjecaji.html

 

 

RADNICE ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA

Službeni popis osoba koje su zadovoljile u selekcijskom postupku odabira za radno mjesto RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA na projektu Zaželi "Program zapošljavanja žena u Cerni, Gradištu i Gunji" koji u partnerstvu s općinom Gunja provodi Gradsko društvo Crvenog križa Županja možete pregledati OVDJE

U narednim danima biti će poslane obavijesti o odabiru kandidata svim osobama koje su se prijavile na ovaj natječaj, a odabranim kandidatkinjama biti će poslane odluke o odabiru. 

 

POZIV NA 22. SAJAM ZDRAVLJA

Poštovani,

zadovoljstvo nam je pozdraviti Vas i pozvati na 22. Sajam zdravlja, s međunarodnim sudjelovanjem, u Vinkovcima od 20. do 22. travnja 2018. godine, kako bismo zajedno prikazali i promovirali primjere iz svog područja rada koji doprinose unapređenju zdravlja i kvalitete života.

Sajam organiziraju, već tradicionalno:

Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Hrvatska mreža zdravih gradova, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva.

Središnja tema 22. sajma zdravlja jeste:

Zdravlje, komunikacije, mediji i intersektorska suradnja /

Karika koja nam nedostaje - Medijska strategije i komunikacija za zdravlje

Sajam ima izložbeno/prodajni karakter putem štandova i edukativno-stručni putem predavanja, radionica, natjecanja i sličnih prikladnih modela rada.

Dostave sažetaka kao i prijave za zakup štandova moguće su putem poveznice

zdravi-grad.vinkovci.hr/22_sajam/pocetna.html

Sve o 22. Sajmu zdravlja, kao i dnevne dopune, pratite na

www.zdravi-grad.vinkovci.hr, www.vinkovci.hr,

Veselimo se ponovnom susretu s Vama!

Srdačni pozdravi,

 

Organizatori 22. Sajma zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem

 

Informacije o provedbi LAG natječaja

Poštovani,

Dostavljamo Vam informacije o provedbi Lag natječaja

Ostvareni preduvjeti za objavu prvih LAG natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede, u posljednjih nekoliko mjeseci, intenzivno su radili na stvaranju potrebnih preduvjeta za objavu LAG natječaja te su izrađeni Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera, Smjernice za provedbu postupka odabira projekata, a kontinuirano se provodi obrada pristiglih Zahtjeva za promjenu (izmjena/usklađivanje odabranih lokalnih razvojnih strategija, izmjena podataka iz evidencije korisnika i Zahtjeva za potporu). Na dan 12. veljače 2018. godine, Agencija za plaćanja zaprimila je ukupno 44 Zahtjeva za promjenu LAG-ova u vezi izmjena/usklađivanja odobrenih lokalnih razvojnih strategija. Odobreno je njih 20 (od kojih su 2 zbog vrste izmjene ocjenjivali članovi Ocjenjivačkog odbora za mjeru 19, dok je preostale Zahtjeve za promjenu odobrila Agencija za plaćanja). Ukupno 12 Zahtjeva za promjenu je u završnoj fazi obrade (od kojih su 4 zbog vrste izmjene poslani na ocjenjivanje Ocjenjivačkom odboru za mjeru 19), a 12 Zahtjeva za promjenu su u fazama koje prethode završnoj fazi obrade. Ukupno 10 LAG-ova još nije podnijelo Zahtjev za promjenu u vezi izmjena/usklađivanja odobrenih lokalnih razvojnih strategija.

Na radionici za LAG-ove u Vukovaru u studenom 2017. godine, većina LAG-ova iskazala je najveći interes da se prvo započne s provedbom tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«. Kako bi omogućila što bržu i kvalitetniju provedbu LAG natječaja, Agencija za plaćanja je za tip operacije 6.3.1. pripremila te 9. veljače 2018. LAG-ovima dostavila paket natječajne dokumentacije, a isto će biti pripremljeno i za ostale tipove operacije koji će se provoditi tijekom 2018. godine kroz LAG natječaje. Dostavom paketa natječajne dokumentacije, uz obvezne pripreme internih procedura, omogućena je objava LAG natječaja svim LAG-ovima koji su uskladili/izmijenili svoje lokalne razvojne strategije.

Redoslijed kojim će Agencija za plaćanja omogućiti provedbu ostalih tipova operacije nakon tipa operacije 6.3.1. uskoro će biti poznat, o čemu će svi LAG-ovi pravovremeno biti obaviješteni.

VAŽNA OBAVIJEST U VEZI LAG NATJEČAJA – TIP OPERACIJE 6.3.1.

 

Tekst: Temeljem informacija dobivenih od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještavamo Vas da Savjetodavna služba prilikom izračuna SO (ekonomske veličine) za javljanje na LAG Natječaj za tip operacije 6.3.1. neće uzimati u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje će nastati nakon 28. veljače 2018.g.

 

OBVEZA SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017.g.

OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017.g.

POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA možete preuzeti ovdje.

 

NATJEČAJ - RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA

DANA 26.01.2018.g. NA STRANICAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

OBJAVLJEN JE NATJEČAJ ZA RADNICU ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM

OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

NATJEČAJ MOŽETE PREGLEDATI OVDJE

 

NATJEČAJ - KOORDINATOR/ICA PROJEKTA "ZAŽELI"

DANA 26.01.2018.g. NA STRANICAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE RASPISAN JE

NATJEČAJ ZA KOORDINATORA/ICU PROJEKTA "ZAŽELI"

NATJEČAJ MOŽETE PREGLEDATI OVDJE

 

 

 

 

 

ZAKONSKE OBVEZE SKRBNIKA PASA

ZAKONSKE OBVEZE SKRBNIKA PASA

 

Letak o obavezama skrbnika pasa 1 - novi Zakon [ 331.33 Kb ]

Letak o obavezama skrbnika pasa 2 - novi Zakon [ 337.16 Kb ]

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU;

PRIJEDLOG ODLUKE

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 

Na temelju članaka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) Općina Gunja provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Gunja, 32260 Gunja, V.Nazora 97 ili putem elektronske pošte: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript najkasnije do 22. siječnja 2018. godine.

OPĆINA GUNJA

 

Prijedlog Odluke možete preuzeti ovdje

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU;

PRIJEDLOG ODLUKE

O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GUNJA

Na temelju članaka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) Općina Gunja provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gunja.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Gunja, 32260 Gunja, V.Nazora 97 ili putem elektronske pošte: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript najkasnije do 22. siječnja 2018. godine.

OPĆINA GUNJA

 

Prijedlog Odluke možete preuzeti ovdje

 
 
More Articles...


Stranica 2 od 6

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner