Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gunja

Općina Gunja na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08 i 21/10) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Gunja za k.o. Gunja, Klasa: 320-02/11-01/2171, Urbroj: 2212/07-11/01,od dana 28.prosinca 2011.godine, na sjednici održanoj dana 15.prosinca 2011. godine, objavljuje:

 

 

J A V N I    N A T J E č A J

  

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

na području Općine Gunja za k.o. Gunja

 

I.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Gunja u katastarskim općini Gunja, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Gunja predviðeno za zakup:

R.br.

k.č.br.

kultura

površina

početna zakupnina

trajanje zakupa

napomena

1.

2057/3

Seoske livade

1 87 16 m2

396,96

5 godina

 

2.

2117/2

Seoske livade

 14 64 m2

 31,04

5 godina

 

3.

2118

Oranica Savske livade

1 00 45 m2

213,05

5 godina

 

4.

2124

Ciglana

1 54 41 m2

327,50

5 godina

 

5.

2125/1

Ciglana

pašnjak

25 19 60 m2

   3.527,44

5 godina

 

6.

2125/2

Ciglana

4 31 72 m2

604,41

5 godina

 

7.

2053

Oranica Savske livade

4 85 09 m2

1.028,88

5 godina

 

 

8.

2084

Oranica Savske livade

83 40 m2

176,89

5 godina

 

                 


 Navedene čestice u naravi predstavljaju javno vodno dobro, ne nalaze se u zoni sanitarne zaštite, te se iste daju u zakup, najdulje na rok od 5 (pet) godina i pod slijedećim uvjetima:

a) zakupoprimac je dužan omogućiti ureðenje vodotoka na zakupljenim česticama, koje se provode kroz Program tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih graðevina, koji provode Hrvatske vode,

b) zakupoprimac je dužan vodotoke koji se nalaze na zemljištu koje se daje u zakup, održavati u funkcionalnom stanju,

c) zakupoprimcu je zabranjeno vršiti bilo kakve preinake vodotoka. Iznimno se mogu vršiti preinake uz prethodno ishoðenje vodopravnih uvjeta,

d) zakupoprimcu se na zakupljenim česticama ne nadoknaðuje šteta nastala uslijed djelovanja voda, kao ni šteta na usjevima nastala prilikom ureðenja vodotoka u pojasu od šest (6) metara od ruba vodotoka,

e) obveze pod a), b), c) i d) moraju se ugraditi u ugovore o zakupu. 

II. 

Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točci 1. ovog javnog natječaja sadrži:

-     ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, JMBG ili OIB za fizičke osobe odnosno MB za pravne osobe,

-         preslika osobne iskaznice,

-         katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice,

-         visinu ponuðene zakupnine,

-         ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke VI. ovog natječaja,

-         gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,

-         ovjerena izjava podnositelja ponude o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje ima u zakupu.

III.

Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet zakupa.

IV.

Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu ili vlasnik poljoprivrednog obrta i upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljem tekstu: Upisnik) najmanje dvije godine do objave javnog natječaja,

2. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisani su u Upisnik najmanje dvije godine do objave javnog natječaja,

3. Trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisano je u Upisnik najmanje dvije godine do objave javnog natječaja,

4. ostale fizičke ili pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisane su u Upisnik,

5. ostale fizičke ili pravne osobe. 

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrðuje prema sljedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji je zemljište koristio na osnovu valjanog Ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj i uredno izvršava svoje ugovorne obveze

b) dosadašnji posjednik koji je stupio u posjed poljoprivrednog zemljišta na temelju valjanog Ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj, koji je u meðuvremenu istekao, ali je ta osoba nastavila koristiti predmetno zemljište i nakon isteka roka iz Ugovora o zakupu na način da zemljište uredno obraðuje,

c) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji ima prebivalište i pravna osoba koja ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave, koja je raspisala natječaj, najmanje dvije godine do objave javnog natječaja

d) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili posjewdnik objekta za uzgoj stoke, što dokazuje identifikacijskom karticom slijedećim redoslijedom:

-za proizvodnju mlijeka

-za proizvodnju mesa i jaja

-za ostale proizvodnje

a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje dva uvjetna  grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu upisanih u Upisnik, a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je završen ili u realizaciji projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisanih u Upisnik ili veći broj stalno zaposlenih djelatnika pravne osobe i obrta. 

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrðuje prema sljedećim kriterijima:

a) obiteljsko poljoprivrednog gospodarstvo čiji nositelj ima slijedećim redoslijedom:

-završen stručni ili sveučilišni studij poljoprivrednog ili veterinarskog smijera,

-završenu srednju poljoprivrednu školu 

b) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske duže vrijeme, a najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

c) poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik ekoloških proizvoðača.

Ako su ponuditelji izjednačeni po svim ranije navedenim kriterijima, izbor najpovoljnijeg ponuditelja utvrðuje se na osnovi najviše ponuðene cijene. Ukoliko su svi ponuditelji ponudili istu početnu cijenu izbor najpovoljnijeg ponuditelja utvrðuje se na osnovi Gospodarskog programa.

Iznimno od redoslijeda prvenstvenog prava kupnje ili zakupa iz stavka 2., 3., 4. i 5. ovog članka, kada je predmet natječaja za zakup ili prodaju poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na čijem je podignut višegodišnji nasad, prvenstvo prava kupnje ili zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala na natječaju, slijedećim redoslijedom: 

1. dosadašnji zakupnik koji zemljište koristi na osnovi valjanog ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj i uredno izvršava svoje ugovorne obveze,

2 dosadašnji posjednik koji je stupio u posjed poljoprivrednog zemljišta na temelju valjanog ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj, koji je u meðuvremenu istekao, ali je ta osoba nastavila koristiti predmetno poljoprivredno zemljište i nakon isteka roka iz ugovora o zakupu na način da zemljište uredno obraðuje,

3. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu ili vlasnik poljoprivrednog obrta i upisan je u Upisnik najmanje dvije godine do objave javnog natječaja,

4. nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisani su u Upisnik najmanje dvije godine do objave javnog natječaja,

5. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisano je u Upisnik najmanje dvije godine do objave javnog natječaja,

6. ostale fizičke ili pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisane su u Upisnik,

7. ostale fizičke ili pravne osobe. 

V. 

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrðenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuðača koji ispunjava natječajne uvjete.

 

VI.

 

Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

-         gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

-         obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),

-         potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

-         obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),

-         pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

-         dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),

-         dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obraðuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),

-         gospodarski objekt – graðevna ili uporabna dozvola,

-         odnos grlo-hektar – potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,

-         dokaz o stočnom fondu – potvrda Hrvatskog stočarskog centra,

-         odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

-         uvjerenje o prebivalištu,

-         ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,

-         razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu – potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

VII.

Nevažećim ponudama smatraju se:

-         ponude koje prelaze dvostruki iznos cijene zakupnine,

-         zajedničke ponude dvaju ili više ponuðača.

-         ponude osoba za zakup poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina po ranijim natječajima gdje je zakupodavac bila Općina Gunja, prelazi utvrðeni maksimum za Općinu Gunja, a koji iznosi 25 ha .

VIII.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 25 ha, a uključuje i površine koje ima u zakupu  po ranijim natječajima.

 IX. 

Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

X. 

Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“ na adresu Općina Gunja u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.

XI.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XII.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Gunja uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog  razvoja.

 

O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za odreðenu nekretninu.

 

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuðač sklapaju ugovor o zakupu.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

OPćINSKOG VIJEćA

 

                                                                                   Luka Taragdžić

 

                                                                                 

Klasa: 320-02/11-01/2192

Ur. broj: 2212/07-11-01

U Gunji,29.prosinca 2011. godine

 

 

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner