Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O D L U K A o otpisu dijela zakupnine za 2012. godinu zakupnicima poljoprivrednog zemljišta u vlas

 

KLASA: 320-02/12-01/1809

UR.BROJ: 2212/07-12-01   

U Gunji, 25. listopada 2012. godine

               

Temeljem Odluke o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (NN106/12) Vlade Republike Hrvatske i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 02/09), Općinsko vijeće je na 20. sjednici održanoj 17. listopada 2012. godine donijelo

 

O D L U K A 

o otpisu dijela zakupnine za 2012. godinu zakupnicima poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Gunja

 

članak 1.

Zakupnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i u vlasništvu Općine Gunja kojima je utvrðena šteta od elementarne nepogode otpisuje se plaćanje zakupnine za 2012. godinu u dijelu zakupnine od 25% koji su prihod Općine Gunja, za sve kulture osim za pšenicu, ječam, raž, zob, uljanu repicu, heljdu i gorušicu.

članak 2.

                Zakupnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gunja kojima je utvrðena šteta od elementarne nepogode otpisuje se plaćanje zakupnine za 2012. godinu u dijelu zakupnine od 50% od ukupnog iznosa zakupa za 2012. godinu, a sukladno članku 1. ove Odluke i Odluke o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (NN106/12) Vlade Republike Hrvatske.

                Sukladno članku 1. ove Odluke zakupnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja kojima je utvrðena šteta od elementarne nepogode otpisuje se plaćanje zakupnine za 2012. godinu u dijelu zakupnine od 25% od ukupnog iznosa zakupa za 2012. godinu.

članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Luka Taragdžić

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner