Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

RJEŠENJE o imenovanju načelnika Općine Gunja i njegovih zamjenika

 

OIB: 80621259595

KLASA: 026-03/13-01/ 984

UR.BROJ: 2212/07-13-01

Gunja, 06. lipanj 2013. godine

 

Temeljem članka 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), u skladu sa člankom 40. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i člankom 8. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12), a nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013. godine i drugog kruga izbora 02. lipnja 2013. godine, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja donosi

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

 

o   i m e n o v a nj u   n a č e l n i k a   O p ć i n e   G u nj a

i   nj e g o v i h   z a m j e n i k a

 

I.

Nakon provedenih lokalnih izbora, za načelnika Općine Gunja izabran je i imenuje se;

HRVOJE LUCIć (OIB: 62922116259), Savska 3, 32260 Gunja.

 

II.

Načelnika zamjenjuju dva zamjenika načelnika, izabrani na lokalnim izborima na način i po postupku kao i načelnik, odnosno;

·         MIRSAD DEMIROVIć (OIB: 18540805456), Kolodvorska 4, 32260 Gunja – izabran zajedno s općinskim načelnikom,

·         IDRIZ BEŠIć (OIB: 47606353983), M. Dizdar 37, 32260 Gunja – izabran iz reda pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.

Zamjenici načelnika po ovlaštenju načelnika obavljaju poslove iz njegova djelokruga, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

 

III.

Mandat općinskog načelnika i njegovih zamjenika počinje s prvim radnim danom koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora, odnosno s danom 10. lipnja 2013. godine, i traje četiri godine na način kako je to odreðeno člankom 8. Zakona o lokalnim izborima, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

IV.

Način obnašanja dužnosti i plaća, odnosno naknada za rad imenovanog općinskog načelnika i njegovih zamjenika biti će utvrðeni naknadnim rješenjem nakon proteka roka za dostavu pisane obavijesti iz članka 90, stavka 2, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

  Mario Ramač, dipl. iur.

 

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner