Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gunja

KLASA: 026-02/13-01/1029

UR.BROJ: 2212/07-13-02

 

U Gunji, 12. lipanj 2013. godine

 

                                                         

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), sukladno članku 10. i članku 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 02/09), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 11. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

O  d  l  u  k  a 

o   i m e n o v a nj u   p o t p r e d s j e d n i k a 

O p ć i n s k o g   v i j e ć a   O p ć i n e   G u nj a

 

  

članak 1. 

Ovom odlukom za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Gunja imenuje se

MIRSAD PEZEROVIć.

 

članak 2. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Gunja zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća Općine Gunja u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, u skladu s odredbama zakona, Statuta Općine Gunja i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gunja.

 

članak 3.

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

 

  Predsjednik Općinskog vijeća

      Anto Gutić

 

 

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner