Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Mandatne komisije

KLASA: 026-02/13-01/1023

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 11. lipanj 2013. godine

 

                                                         

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 11. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

O  d  l  u  k  a 

o osnivanju i imenovanju članova 

M a n d a t n e    k o m i s i j e 

 

članak 1. 

Osniva se Mandatna komisija kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Gunja.

Sastav, poslovi i zadaci Mandatne komisije propisani su člankom 45. Statuta Općine Gunja i člankom 16. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gunja.

 

članak 2. 

U Mandatnu komisiju imenuju se:

1. Alen Džomba, predsjednik,

2. Marko Babić, član,

3. Azur Omerović, član.

 

članak 3. 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

  Predsjedatelj

    Franjo Ferenci, dipl. iur.

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner