Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IZVJEŠćE Mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Gunja

KLASA: 026-02/13-01/1027

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 12. lipanj 2013. godine

                                                         

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članaka 29. i 45. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 11. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

I Z V J E Š ć E

M a n d a t n e    k o m i s i j e

o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Gunja

 

 

I.       Mandatna komisija, kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Gunja, prema objavljenim konačnim rezultatima lokalnih izbora za članove Općinskog vijeća Općine Gunja održanim na dan 19. svibnja 2013. godine utvrdilo je slijedeće:

 

●   na lokalnim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Gunja izabrano je

13 vijećnika,

 

●   mandati u Općinskom vijeću Općine Gunja rasporeðeni su na način;

     HDZ-HSS                                                                      617 glasova         5 mandata,

     SDP-BDSH-HNS-HSLS                                               520 glasova         5 mandata,

     KOALICIJSKA LISTA GRUPE BIRAčA – ANTO GUTIć         339 glasova         3 mandata,

 

             ●    umjesto Hrvoja Lucić koji je stavio mandat u mirovanje - za člana Općinskog vijeća Općine Gunja imenovan je Marko Babić, a umjesto Mirsada Demirović koji je stavio mandat u mirovanje - za člana Općinskog vijeća Općine Gunja imenovan je Azur Omerović,

 

             ●    u konačnici, članovi Općinskog vijeća Općine Gunja jesu:

 

                    1.  Vladimir Crnov,            6.  Marko Babić,                11.  Anto Gutić,

                    2.  Dražen Džoić,              7.  Azur Omerović,             12.  Alen Džomba,

                    3.  Luka Taragdžić,           8.  Niko Perić,                    13.  Stjepan Lučić.

                    4.  Samir Mutapčić,           9.  Osman Salkić,

                    5.  Branko Kelava,            10.  Mirsad Pezerović,

 

II.                                                     Z a k lj u č a k:

             Prihvaća se izvješće mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Gunja s imenima 13 izabranih članova Općinskog Vijeća, te dvije zamjene Općinskog vijeća.

 

III.         Ovo izvješće bit će objavljeno u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

     Predsjedatelj

    Franjo Ferenci, dipl. iur.

 

 

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner