Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izboru Odbora za izbor i imenovanje

KLASA: 026-02/13-01/1028

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 12. lipanj 2013. godine

 

                                                         

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 11. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

O  d  l  u  k  a

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 

članak 1. 

Osniva se Odbor za izbor i imenovanja, kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Gunja.

Sastav, poslovi i zadaci Odbora za izbor i imenovanja propisani su člankom 41. Statuta Općine Gunja i člankom 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gunja.

 

članak 2. 

U Odbor za izbor i imenovanja imenuju se:

1. Mirsad Pezerović, predsjednik,

2. Niko Perić, član,

3. Stjepan Lučić, član.

 

članak 3. 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

 

 

  Predsjedatelj

    Vladimir Crnov, ing. grað.

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner