Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izboru i imenovanju potpisnika financijskih dokumenata

KLASA: 026-02/13-01/1086

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

Gunja, 26. lipanj 2013. godine

                                                         

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 1. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

O  d  l  u  k  a

o izboru i imenovanju potpisnika financijskih dokumenata

 

 

članak 1. 

Za potpisnike financijskih dokumenata na žiro-računu Općine Gunja odreðuju se:

1.   Hrvoje Lucić, načelnik,

2.   Mirsad Demirović, zamjenik načelnika,

3.   Idriz Bešić, zamjenik načelnika,

4.   Anto Gutić, predsjednik Općinskog vijeća,

5.   Mario Ramač, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja.

 

 

članak 2.

Potpisivanje financijskih dokumenata vrše dva ovlaštena potpisnika istovremeno.

 

 

članak 3. 

         Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o potpisnicima financijskih dokumenata i Proračuna Općine Gunja od dana 17. srpnja 2009. godine, KLASA: 026-01/09-01, UR.BROJ: 2212/07/09/01/1891 („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 01/09).

 

 

članak 4. 

         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

                       Anto Gutić

 

 

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner