Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izboru predstavnika Općine Gunja u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na polj. zemljištu

KLASA: 026-02/13-01/1087

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 26. lipanj 2013. godine

 

                                                         

 

Osnovano člankom 27, stavak 4, Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), a na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 1. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

 

 

O  d  l  u  k  a 

o izboru jednog predstavnika Općine Gunja

u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu

u vlasništvu Republike Hrvatske

  

 

članak 1.

Za predstavnika Općine Gunja u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske odreðuje se ANTO GUTIć.

 

članak 2.

         Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

 

  Predsjednik Općinskog vijeća

                       Anto Gutić

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner