Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izboru i imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe

KLASA: 026-02/13-01/1090

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 26. lipanj 2013. godine

 

                                                         

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 1. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

 

O  d  l  u  k  a

o izboru i imenovanju

O d b o r a   z a   p r e d s t a v k e   i   p r i t u ž b e

 

 

članak 1.

Osniva se Odbor za predstavke i pritužbe, kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Gunja.

Sastav, poslovi i zadaci Odbora za predstavke i pritužbe propisani su Statutom Općine Gunja i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Gunja.

 

članak 2.

U Odbor za predstavke i pritužbe imenuju se:

1. Stjepan Lučić, predsjednik,

2. Osman Salkić, član,

3. Zlatko Josić, član.

 

članak 3. 

         Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

 

 

  Predsjednik Općinskog vijeća

                          Anto Gutić

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner