Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o imenovanju stožera zaštite i spašavanja

KLASA: 810-01/13-01/1080

URBROJ: 2212/07-13- 01

Gunja, 24. lipnja  2013. god.

 

 

Temeljem članka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju («NN» broj: 174/04, izmjenama i dopunama 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja («NN» broj: 40/08. i 44/08.) i članka 29. Statuta Općine Gunja («Službeni vjesnik»Općine Gunja broj:03/13) Općinsko vijeće Općine Gunja na 1. sjednici održanoj 24. lipnja 2013. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

članak 1. 

Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Općine Gunja (u daljnjem tekstu: Stožer) za obavljanje poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1. alineje 11 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» broj: 33/01, 66/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07, 125/08 i 36/09.), u dijelu koji se odnosi na civilnu zaštitu te posebno radi usklaðivanja priprema i usmjeravanje aktivnosti snaga civilne zaštite u zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća.

 

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć Načelniku općine i priprema akcije zaštite i spašavanja na području Općine Gunja u slučaju katastrofa velikih nesreća.

 

članak 2.

Sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj: 40/08 i 44/08), Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područner (regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje katastrofe i velike nesreće.

 

članak 3.

Sukladno članku 5. stavak 1. i 2. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj: 40/08 i 44/08), članovi Stožera, po dužnosti, su:

 

1.      Mirsad Demirović, Zamjenik načelnika općine, zapovjednik Stožera ZiS

2.  Tomislav Dujmić, Predstavnik Odjela za preventivu, planiranje i nadzor    Područnog ureda za ZiS Vukovar, član

3.     Ante Perić, Zapovjednik vatrogasne zajednice općine ili zapovjednik vatrogasne postrojbe, član

4.      Hrvoje Lišić, Predstavnik nadležne policijske uprave ili postaje, član

 

članak 4.

U Stožer zaštite i spašavanja se još imenuju:

5.      Davor  Belobradić,  član

6.      Berislav Mrkonić,    član

7.      Jadranka Franjić,    član

8.      Mirza Osmanović,   član

 

 

članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku» Općine Gunja.

 

 

 članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke,prestaje važiti Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Gunja, Klasa: 810-01/12-01/1812, Ur. Broj: 2212/07-12-01 , od 17.10.2012. godine.

 

 

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPćINSKOG VIJEćA

                                                                                                    Ante  Gutić

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner