Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadi vijećnicima i drugim osobama osobama koje bira i imenuje Općinsko

KLASA: 026-02/13-01/ 1270

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 22. srpanj 2013. godine

 

       

                  

 

Na temelju članka 3. i 5. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) , Općinsko vijeće Općine Gunja na 1. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2013. godine donijelo je

 

 

 

O D  L  U  K  A

o izmjeni

Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće na odreðenu funkciju

 

 

članak 1.

 

Ovom Odlukom mijenja se članak 3. Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće na odreðenu funkciju od 17. 07. 2009. godine, KLASA: 013-03/09-01, UR.BROJ: 2212/07-09-01, te novi izmijenjeni članak 3. Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće na odreðenu funkciju glasi:

 

„Načelniku Općine Gunja odreðuje se mjesečna naknada u neto iznosu od 3.600,00 kn uz pripadajući porez i doprinose.

Zamjeniku načelnika  odreðuje se mjesečna naknada u neto iznosu od 1.200,00 kn uz pripadajući porez i doprinose.“

 

članak 2.

 

Mijenja se članak 4. navedene  Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće na odreðenu funkciju, te novi izmijenjeni članak glasi:

 

„Predsjedniku Općinskog vijeća odreðuje se mjesečna naknada u neto iznosu od 1.200,00 kn uz pripadajući porez i doprinose.“

 

članak 3.

 

Sve ostale odredbe Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće na odreðenu funkciju ostaju na snazi.

 

članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

  Anto Gutić 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner