Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o privremenom preseljenju sjedišta Općine Gunja

KLASA: 026-02/13-01/1429

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 22. kolovoz 2013. godine

 

       

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 2. sjednici održanoj 02. kolovoza 2013. godine donijelo je

 

 

 

O  D  L  U  K  A 

o privremenom preseljenju sjedišta Općine Gunja

 

 

članak 1.

 

Sjedište Općine Gunja preseljava se na adresu Vladimira Nazora 317 B u Gunji, privremeno do završetka adaptacije i privoðenja funkciji zgrade iz članka 2. ove Odluke.

 

 

članak 2.

 

Ova Odluka donesena je isključivo iz razloga lošeg stanja prostora zgrade dosadašnjeg sjedišta na adresi Vladimira Nazora 97 u Gunji, te potrebe njene adaptacije.

 

 

članak 3.

 

         Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Anto Gutić

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner