Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izmjenama članka 29. i 47. Statuta Općine Gunja

KLASA: 026-02/13-01/1339

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 09. kolovoz 2013. godine

 

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 88. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), a na prijedlog općinskog načelnika koji je potvrdio Odbor za statut i Poslovnik, Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 2. sjednici održanoj 02. kolovoza 2013. godine donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  A 

o izmjenama članaka 29. i 47. Statuta Općine Gunja

 

 

članak 1.

 

U Statutu Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13) u članku 29. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi; „- odlučuje o stjecanju i otuðivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrðenih člankom 47, stavak 2, točka 5, ovog Statuta,“ odnosno novi izmijenjeni članak 29. Statuta Općine Gunja glasi:

 

“članak 29.

Općinsko vijeće donosi:

-         Statut Općine,

-         Poslovnik o radu,

-         Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

-         Proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-         Godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-         Odluku o privremenom financiranju,

-        odlučuje o stjecanju i otuðivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrðenih člankom 47, stavak 2, točka 5, ovog Statuta,

-         Odluku o promjeni granice Općine, u skladu sa zakonom,

-         ureðuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela,

-         osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa Općine,

-         daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-         donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama  lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

-         raspisuje lokalni referendum,

-         bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

-         bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-         odlučuje o pokroviteljstvu,

-         donosi Pravilnik o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-         donosi odluke i druge akte koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Gunja. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.“

 

članak 2.

 

U Statutu Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13) u članku 47. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi; „- odlučuje o stjecanju i otuðivanju nekretnina i pokretnina Općine i raspolaganju ostalom imovinom do visine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda (bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuðivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom), a ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, odlučuje najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada odlučuje najviše do 70.000,00 kuna (stjecanje i otuðivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom),“ odnosno novi izmijenjeni članak 47. Statuta Općine Gunja glasi:

 

„3. OPćINSKI  NAčELNIK

članak 47.

Općinski načelnik je izvršno tijelo i nositelj izvršne vlasti Općine Gunja, te zastupa Općinu Gunja. Mandat općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

-         priprema prijedloge općih akata,

-         izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-         utvrðuje prijedlog proračuna Općine i izvršenja proračuna,

-         upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

-         odlučuje o stjecanju i otuðivanju nekretnina i pokretnina Općine i raspolaganju ostalom imovinom do visine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda (bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuðivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom), a ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, odlučuje najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada odlučuje najviše do 70.000,00 kuna (stjecanje i otuðivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom),

-         upravlja prihodima i rashodima Općine,

-         upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-         odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom  izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

-        imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 29. točke 10. ovoga Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije odreðeno,

-         donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravne odjele Općine,

-         imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

-         imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-         utvrðuje Plan prijema u službu u upravne odjele Općine,

-         predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-         usmjerava i nadzire djelovanje upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,

-         daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-         u slučaju spriječenosti ovlašćuje osobe za zastupanje Općine Gunja,

-         obavlja i druge poslove predviðene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za

zaduživanje iz stavka 2. točke 8. ovog članka tromjesečno za prethodno izvještajno razdoblje, a Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 2. točke 9. ovoga članka općinski načelnik dužan je dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu Općine Gunja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.“

 

članak 3.

 

         Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

    Anto Gutić

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner