Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o raspisivanju javne nabave za izradu projektne dokumentacije "Razvoj turističke infrastruktu

KLASA: 026-02/13-01/1340

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 09. kolovoz 2013. godine

                                                                                                                          

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), a sukladno Ugovoru o sufinanciranju Broj: 05-F-U-4033/12-16 sklopljenim sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije od dana 20. studenoga 2012., Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 2. sjednici održanoj 02. kolovoza 2013. godine donijelo je

 

O  D  L  U  K  A

o raspisivanju javne nabave za izradu projektne dokumentacije

„Razvoj turističke infrastrukture Svetišta Gospe Šumanovačke“

 

 

članak 1.

 

Ovom Odlukom odreðuje se da će Općina Gunja kao javni naručitelj raspisati otvoreni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije „Razvoj turističke infrastrukture Svetišta Gospe Šumanovačke“.

Cjelokupni postupak javne nabave provesti će općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja.

 

članak 2.

 

Predmet nabave je „Nabava usluge izrade: I. Idejnog urbanističkog rješenja, II. Idejnog projekta za ishoðenje lokacijske dozvole, III. Glavnog projekta za potvrdu glavnog projekta u Gunji - Razvoj turističke infrastrukture Svetišta Gospe Šumanovačke”, u daljnjem tekstu: Projektna dokumentacija.

 

članak 3.

 

         Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Hrvoje Lucić, načelnik Općine Gunja.

                                                                                                                          

članak 4.

 

         Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 391.049,60 kuna.

Izvor – način planiranih sredstava: 90% sredstava za natječaj osigurano je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a ostatak je dio vlastitih financijskih sredstava Općine Gunja predviðenih proračunom.

 

članak 5.

 

         Zakonska osnova za provoðenje otvorenog postupka javne nabave je čl. 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13).

 

članak 6.

 

         Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

    Anto Gutić

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner