Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o podizanju kratkoročnog kredita

KLASA: 026-02/13-01/1308

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 02. kolovoz 2013. godine

 

       

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 2. sjednici održanoj 02. kolovoza 2013. godine donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  A

o podizanju kratkoročnog kredita

 

 

članak 1.

 

Potvrðuju se prethodni dogovori i obavljene pripreme Općine Gunja za kratkoročno zaduženje kod Croatia banke d.d., te se odreðuje da Općina Gunja podigne kratkoročni kredit kod navedene banke u iznosu od 700.000,00 kuna uz rok otplate na deset mjeseci.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provesti će općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja.

 

 

članak 2.

 

Ova Odluka donesena je isključivo iz razloga premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

 

 

članak 3.

 

         Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

 

 

Potpredsjednik Općinskog vijeća

 Mirsad Pezerović

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner