Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPćINA GUNJA

O P ć I N S K O V I J E ć E

 

KLASA: 026-02/13-01/ 1722

UR.BROJ: 2212/07-13-01

U Gunji, 03. listopad 2013. godine

 

Sukladno članku 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), temeljem članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na 4. sjednici održanoj dana 02. listopada 2013. godine donijelo je:

 

 

O D L U K A

o naknadama vijećnicima i drugim

osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća

 

 

članak 1.

Ovom Odlukom utvrðuje se naknada za nazočnost i rad na sjednicama Općinskog vijeća Općine Gunja.

 

članak 2.

Vijećnicima Općinskog vijeća odreðuje se naknada iz članka 1. ove Odluke u neto iznosu od170,00 kuna mjesečno uz pripadajući porez i doprinose.

 

članak 3.

Načelniku Općine Gunja za obnašanje svoje dužnosti načelnika volontera utvrðena je mjesečna naknada u neto iznosu od 3.600,00 kn uz pripadajući porez i doprinose.

Zamjenicima načelnika, svakom od njih za obnašanje dužnosti zamjenika načelnika – volontera, utvrðena je mjesečna naknada u neto iznosu od 1.200,00 kn uz pripadajući porez i doprinose.

 

članak 4.

Predsjedniku Općinskog vijeća odreðuje se mjesečna naknada u neto iznosu od 1.200,00 kn uz pripadajući porez i doprinose.

Potpredsjedniku Općinskog vijeća odreðuje se mjesečna naknada u neto iznosu od 600,00 kn uz pripadajući porez i doprinose.

 

članak 5.

Pročelniku i tajniku Jedinstvenog upravnog odjela odreðuje se naknada iz članka 1. ove Odluke u neto iznosu od 170,00 kuna mjesečno uz pripadajući porez i doprinose.

 

članak 6.

Predsjedniku vijeća Bošnjačke nacionalne manjine odreðuje se naknada iz članka 1 ove Odluke u neto iznosu od 170,00 kuna mjesečno uz pripadajući porez i doprinose.

 

članak 7.

Vijećnik i druge osobe iz ove Odluke koje su upućene na službena putovanja od strane načelnika, imaju pravo na naknadu troškova prijevoza, a po potrebi i pravo na dnevnicu i troškove noćenja, uvećano za pripadajuće poreze i doprinose.

 

članak 8.

Službenim putovanjem smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta Općine ili mjesta stanovanja vijećnika ili druge osobe koja se upućuje na službeno putovanje.

Putni nalog izdaje načelnik Općine Gunja.

 

članak 9.

Dnevnice za službeno putovanje u zemlji utvrðuje se u iznosu koji je objavljen u Službenom glasilu Republike Hrvatske. Troškovi noćenja priznaju se na temelju priloženog računa do visine cijene noćenja u hotelu s pet zvjezdica.

 

članak 10.

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu odreðuju se na način i u iznosu predviðenom za korisnike sredstava državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne svrhe.

 

članak 11.

Sredstva za naknade troškova vijećnicima osiguravaju se u proračunu Općine Gunja.

 

članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti prijašnja Odluka o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće na odreðenu funkciju od dana 17. srpnja 2009. godine, KLASA: 013-03/09-01, UR.BROJ: 2212/07-09-01 („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 01/09), te prestaje važiti i Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje Općinsko vijeće na odreðenu funkciju od dana 22. srpanj 2013. godine, KLASA: 026-02/13-01/ 1270, UR.BROJ: 2212/07-13-01 („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 05/13).

 

članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Alen Džomba

 

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner