Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Gunja i imenovanju novog

                

                    REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   OPćINA GUNJA

           O P ć I N S K O   V I J E ć E

 

KLASA: 026-02/13-01/1710

UR.BROJ: 2212/07-13-01

U Gunji, 01. listopad 2013. godine

           

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,

106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja

(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), po postupku sukladno članku 77.

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 02/09, 03/13),

Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 3. sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine donijelo je

 

 

O  d  l  u  k  a

o   razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Gunja

i imenovanju novog

 

članak 1.

Ovom odlukom ANTO GUTIć razrješuje se dužnosti predsjednika Općinskog vijeća Općine

Gunja.

 

članak 2.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Gunja imenuje se

ALEN DŽOMBA.

 

članak 3.

            Predsjednik Općinskog vijeća Općine Gunja predstavlja i zastupa Općinsko vijeće Općine Gunja,

saziva i predsjedava sjednicama, te ima sva prava i obveze propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi, Statutom Općine Gunja i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Gunja.

 

članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti prijašnja Odluka o imenovanju predsjednika

Općinskog vijeća Općine Gunja od dana 12. lipnja 2013. godine, KLASA: 026-02/13-01/1029,

UR.BROJ: 2212/07-13-01 („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 04/13).

 

članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku“

Općine Gunja.

 

 

                                                                                                          Potpredsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                       Mirsad Pezerović

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner