Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izboru jednog predstavnika Općine Gunja u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivredno

            

 

 

 

                REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                        OPćINA GUNJA

             O P ć I N S K O   V I J E ć E

 

KLASA: 026-02/13-01/1721

UR.BROJ: 2212/07-13-01

U Gunji, 03. listopad 2013. godine

 

       

Osnovano člankom 27, stavak 4, Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), a na temelju

članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05,

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine

Gunja, broj: 03/13, 05/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 4. sjednici održanoj 02. listopada

 2013. godine donijelo je

 

O  d  l  u  k  a

o izboru jednog predstavnika Općine Gunja

u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu

u vlasništvu Republike Hrvatske

 

 

članak 1.

Za predstavnika Općine Gunja u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u

vlasništvu Republike Hrvatske odreðuje se ALEN DŽOMBA.

 

članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti prijašnja Odluka o izboru jednog predstavnika

Općine Gunja u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike

Hrvatske od dana 26. lipnja 2013. godine, KLASA: 026-02/13-01/1087, UR.BROJ: 2212/07-13-01

(„Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 04/13).

 

članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

 

                                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                        Alen Džomba

 

 

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner