Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izmjeni članka 2. Odluke o otvaranju javnog natječaja i uvjetima prodaje graðevinskog zemlj

                REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                     OPćINA GUNJA

            O P ć I N S K O   V I J E ć E

 

KLASA: 302-02/13-01/1720

UR.BROJ: 2212/07-13-01

U Gunji, 03. listopad 2013. godine

                       

 

Na osnovi članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13),

Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj 02. listopada 2013. godine donijelo je slijedeću

 

 

 

O D  L  U  K  A

o izmjeni članka 2. Odluke o otvaranju javnog natječaja i uvjetima prodaje

graðevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Velebit“ Gunja

 

članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se članak 2. Odluke o otvaranju javnog natječaja i uvjetima prodaje

graðevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Velebit“ Gunja od 10. rujna 2009. godine, KLASA: 302-

02/09-01/2109, UR.BROJ: 2212/07-09-01, te novi izmijenjeni članak 2. navedene Odluke glasi:

„ Početna cijena graðevinskog zemljišta iz članka 1. ove odluke iznosi; -  3,50 kn/m² “

 

članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o otvaranju javnog natječaja i uvjetima prodaje graðevinskog

zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Velebit“ Gunja ostaju na snazi.

 

 

članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine

Gunja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                  Alen Džomba

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner