Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja

            REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                  OPćINA GUNJA

                   N A č E L N I K                

 

OIB: 80621259595

KLASA: 023-01/13-01/1052

UR.BROJ: 2212/07-13-01

Gunja, 18. lipanj 2013. godine

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine

Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 01/11, 01/12, 02/13), načelnik Općine Gunja dana 18.

lipnja 2013. godine donosi 


O D L U K A 
o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja

članak 1.


Ovom Odlukom ureðuje se radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja, te

raspored radnog vremena tijekom tjedna i radnog dana, uredovni dani i vrijeme za rad sa

strankama i druga pitanja u vezi s radnim vremenom. članak 2.


U Jedinstvenom upravnom odjelu iz članka 1. ove Odluke radno vrijeme traje 40 sati tjedno,

od ponedjeljka do petka po osam (8) sati dnevno.

Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 08,00 do 16,00 sati.

 

članak 3.

 

 
U Jedinstvenom upravnom odjelu iz članka 1. ove Odluke stranke se primaju svakim radnim

danom od 08,00 do 16,00 sati.

 

članak 4.


Dnevni odmor djelatnika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana u

vremenu od 10,00 do 11,00 sati. 

Na dnevni odmor djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela odlaze u smjenama, tako da za

vrijeme dnevnog odmora u zgradi Općine uvijek ostaje dio djelatnika. članak 5.


Iznimno, od odredaba članaka 2., 3. i 4. ove Odluke, ovisno o potrebama, za pojedine

djelatnike može se općim aktom o unutarnjem redu ili aktom čelnika tijela odrediti i drugačiji

raspored tjednog radnog vremena i primanja stranaka, te dnevni odmor djelatnika. 

 

članak 6.


Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja, a primjenjuje se od

01. srpnja 2013. godine. 

 

Općina Gunja

                                                                                                               Načelnik Općine Gunja

                                                                                                       Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner