Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izmjenama i dopunama (rebalans) Proračuna Općine Gunja za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPćINA GUNJA

O P ć I N S K O   V I J E ć E

KLASA: 400-08/13-01/1782

UR.BROJ: 2212/07-13-01

U Gunji, 09. listopad 2013. godine

Na temelju članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i članka 29.

Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), Općinsko vijeće Općine

Gunja na svojoj 04. sjednici održanoj 02. listopada 2013. godine donijelo je

O  d  l  u  k  a

o   izmjenama i dopunama (r e b a l a n s) Proračuna Općine Gunja za 2013. godinu

članak 1.

Općinsko vijeće Općine Gunja donosi izmjene i dopune (u daljem tekstu: rebalans)

Proračuna Općine Gunja za 2013. godinu.

članak 2.

Rebalans iz članka 1. ove Odluke donosi se radi uravnoteženja prihoda i primitaka, odnosno

rashoda i izdataka Proračuna Općine Gunja u 2013. godini.

članak 3.

Kompletan rebalans se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“

Općine Gunja.

Predsjednik Općinskog vijeća

Alen Džomba

Rebalans možete pogledati ovdje.