Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izboru jednog predstavnika kojeg odreðuje izvršno tijelo Općine Gunja u Povjerenstvo za dod

OIB: 80621259595

KLASA: 026-03/13-01/1896

UR.BROJ: 2212/07-13-01

Gunja, 05. studeni 2013. godine

       

 

Osnovano člankom 27, stavak 4, Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), a na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 47. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), načelnik Općine Gunja donosi

 

O  D  L  U  K  A

 

o izboru jednog predstavnika kojeg odreðuje izvršno tijelo Općine Gunja

u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu

u vlasništvu Republike Hrvatske

 

 

članak 1.

 

Za predstavnika Općine Gunja u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, kojeg odreðuje izvršno tijelo, odreðuje se HRVOJE LUCIć.

 

članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Općina Gunja

    Načelnik Općine Gunja

 

                                                                                         Hrvoje Lucić, dipl. ing. šumarstva

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner