Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o prodaji dijela zemljišta na k.č. br. 2558/2 u površini od cca 5000 m2 ponuditelj "SOLARNI P

KLASA: 021-05/13-01/1985

UR.BROJ: 2212/07-13-02

 

U Gunji, 12. studeni 2013. godine

 

           

Na osnovi Otvorenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju graðevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Velebit“ Gunja, te članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 5. sjednici održanoj 11. studenoga 2013. godine donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  A

o prodaji dijela zemljišta na k.č. br. 2558/2 u površini od cca 5000 m²,

ponuditelj „SOLARNI PROJEKTI“ d.o.o.

 

članak 1.

 

Povodom Ponude - Pisma namjere i Ponudbenog lista od dana 05. 11. 2013. godine i javnog otvaranja istog na 5. sjednici Općinskog vijeća dana 11. studenoga 2013. godine, prodat će se dio zemljišta u površini od cca 5000 m² na katastarskoj čestici 2558/2, K.O. Gunja, trgovačkom društvu „SOLARNI PROJEKTI“ d.o.o. (OIB: 47513146219), sa sjedištem u Stjepana Radića 29, 31000 Osijek, a po cijeni 3,50 kn/m².

 

članak 2.

 

Obzirom da navedenu česticu 2558/2 čini ukupna površina od 37193 m², a „SOLARNI PROJEKTI“ d.o.o. kupuje dio zemljišta u površini od cca 5000 m², preostali će nekupljeni dio zemljišta kao zasebna kat. čestica (nakon parcelacije zemljišta) biti i dalje predmet prodaje.

 

članak 3.

 

            Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Alen Džomba

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner