Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o raspisivanju javne nabave radnog stroja buldožera

KLASA: 021-05/13-01/1982

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 12. studeni 2013. godine

           

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), a osnovano Odlukom o neposrednom sufinanciranju nabave radnog stroja buldožera Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od dana 03. svibnja 2013. godine (Klasa: 351-04/12-02/56, Ur.broj: 563-02-01/01-13-4), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 5. sjednici održanoj 11. studenoga 2013. godine donijelo je

 

O  d  l  u  k  a

 

o raspisivanju javne nabave radnog stroja buldožera

 

članak 1.

Ovom Odlukom odreðuje se da će Općina Gunja kao javni naručitelj raspisati otvoreni postupak javne nabave za nabavu radnog stroja buldožera.

Cjelokupni postupak javne nabave provesti će općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja.

 

članak 2.

            Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Hrvoje Lucić, načelnik Općine Gunja.

           

članak 3.

            Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 598.500,00 kuna.

Izvor – način planiranih sredstava: 80% sredstava za natječaj osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak je dio vlastitih financijskih sredstava Općine Gunja predviðenih proračunom.

 

članak 4.

            Zakonska osnova za provoðenje otvorenog postupka javne nabave je čl. 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13).

 

članak 5.

            Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 Alen Džomba

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner