Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o raspisivanju javne nabave za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Kraplja" Općine Gunja

KLASA: 021-05/13-01/1980

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 12. studeni 2013. godine

                                                                       

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), a osnovano Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od dana 28. listopada 2011. godine (Klasa: 024-04/11-03/18, Ur.broj: 563-02-01/02-11-03, Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 5. sjednici održanoj 11. studenoga 2013. godine donijelo je

 

 

O  d  l  u  k  a

 

o raspisivanju javne nabave

za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Kraplja“ Općine Gunja

I. etapa

 

članak 1.

Ovom Odlukom odreðuje se da će Općina Gunja kao javni naručitelj raspisati otvoreni postupak javne nabave za izvoðenje radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Kraplja“ u Gunji - I. etapa.

Cjelokupni postupak javne nabave provesti će općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja.

 

članak 2.

            Odgovorna osoba javnog naručitelja za predmetnu nabavu je Hrvoje Lucić, načelnik Općine Gunja.

           

članak 3.

            Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i iznosi 3.040.000,00 kuna.

Izvor – način planiranih sredstava: 80% sredstava za natječaj osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak je dio vlastitih financijskih sredstava Općine Gunja predviðenih proračunom.

 

članak 4.

            Zakonska osnova za provoðenje otvorenog postupka javne nabave je čl. 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13).

 

članak 5.

            Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 Alen Džomba

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner