Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o početku mirovanja mandata člana i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Općinskom v

KLASA: 021-05/13-01/1983

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 12. studeni 2013. godine

 

                                                                       

Na temelju članka 79. i 81. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12), te članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), Općinsko vijeće na 5. sjednici održanoj 11. studenoga 2013. godine donijelo je

 

O D L U K U

o početku mirovanja mandata člana

i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana

u Općinskom vijeću Općine Gunja

 

članak 1.

Dana 08. studenoga 2013. godine započelo je mirovanje mandata člana Općinskog vijeća Općine Gunja STJEPANA LUčIć.

 

članak 2.

      Zamjenik člana DRAŽEN TOMIć počinje obnašati dužnost člana Općinskog vijeća Općine Gunja dana 08. studenoga 2013. godine.

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

  Alen Džomba

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner