Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o usvajanju Proračuna za 2014. godinu i PRORAčUN za 2014.g.

KLASA: 400-08/13-01/1986

UR.BROJ: 2212/07-13-01

U Gunji, 12. studeni 2013. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 5. sjednici održanoj 11. studenoga 2013. godine donijelo je

O  d  l  u  k  a

o   u s v a j a nj u    P r o r a č u n a   z a   2 0 1 4.   g o d i n u

članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Gunja donosi Proračun Općine Gunja za 2014. godinu.

članak 2.

Kompletan prikaz Proračuna nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

članak 3.

Ova odluka bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja i stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Alen Džomba

Proračun 1 dio možete preuzeti ovdje . Proračun 2 dio možete preuzeti ovdje .