Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Gunja 2013. i IZVJEŠćE O STANJU U PROSTORU

OIB: 80621259595

KLASA: 021-05/13-01/ 1984

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

U Gunji, 12. studeni 2013. godine

 

                                                                       

Temeljem članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj 03/13, 05/13), a u skladu sa člankom 47. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 52/12), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 5. sjednici održanoj 11. studenoga 2013. godine donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  A

o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Gunja 2013.

 

 

članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Općine Gunja izraðeno u listopadu 2013. godine kao četverogodišnji dokument.

 

članak 2.

 

            Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Alen Džomba

Izvješće možete preuzeti ovdje .
 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner