Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O D L U K A o izmjeni članka 62. Statuta Općine Gunja

               

 

 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA

   VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                                 OPćINA GUNJA

               O P ć I N S K O   V I J E ć E

 

KLASA: 021-05/13-01/ 2266 

UR.BROJ: 2212/07-13-01

 

Gunja, 27. prosinac 2013. godine

 

                                                                                               

Na temelju članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članaka 29. i 88. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), a na prijedlog općinskog načelnika koji je potvrdio Odbor za statut i Poslovnik, Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj

6. sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donosi

 

 

O  d  l  u  k  a

 

o izmjeni članka 62. Statuta Općine Gunja

 

 

 

članak 1.

U Statutu Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), u članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi; “Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja osniva i ukida odlukom Općinsko vijeće Općine Gunja, kojom se ureðuje ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za rad Jedinstvenog upravnog odjela.“ te sada cijeli članak 62. Statuta Općine Gunja glasi:

 

 „članak 62.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Gunja, utvrðenih zakonom i ovim Statutom, ustrojava se upravno tijelo - Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja osniva i ukida odlukom Općinsko vijeće Općine Gunja, kojom se ureðuje ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Gunja upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Pročelnik ima obvezu i dužnost, odnosno pravo, biti nazočan na sjednicama Općinskog vijeća Općine Gunja.“

 

 

članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Općine Gunja ostaju na snazi.

 

 

članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

  Alen Džomba

 

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner