Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja

KLASA: 021-05/13-01/2267

UR.BROJ: 2212/07-13-01

Gunja, 27. prosinac 2013. godine

 

Na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik, broj 03/13, 05/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 6. sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donosi

O D L U K A

o ustrojstvu i djelokrugu

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Općine Gunja, organiziranog kao Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Gunja.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu općih akata Općine Gunja, te obavlja druge poslove u skladu s propisima.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Gunja.

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Vukovarsko-srijemska županija, te naziv upravnog tijela - Jedinstveni upravni odjel Općine Gunja.

Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji sadrži naziv: Republika Hrvatska, Vukovarsko-srijemska županija, Općina Gunja, Jedinstveni upravni odjel.

Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Vukovarsko-srijemska županija, grb Općine Gunja, naziv Općina Gunja, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

Članak 4.

Općinski načelnik usmjerava djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

Članak 5.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Gunja i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Gunja, učinkovitog rukovođenja njegovim radom i odgovornosti u radu. Unutarnje ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o djelokrugu, opsegu poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Općine Gunja, te drugim propisima i općim aktima Općine Gunja.

III. DJELOKRUG UPRAVNOG ODJELA

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Gunja, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito:

a) Opći poslovi i poslovi Općine Gunja, imovinsko-pravni i kadrovski poslovi, poslovi prostornog planiranja i infrastrukture, gospodarstva i društvenih djelatnosti;

- poslovi vezani uz poslove ureda općinskog načelnika,

- poslovi vezani uz rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo općinske uprave,

- izrada i priprema nacrta općih i pojedinačnih akata za Općinsko vijeće i općinskog načelnika,

- upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska služba, briga o stručnom osposobljavanju i

usavršavanju i karijernom razvitku službenika, radni odnosi službenika i namještenika, zaštita

na radu i sl.),

- poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte,

- zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,

- analiziranje i predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije

metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja općinske uprave,

- upravljanje informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija s korisnicima upravnih usluga,

upravljanje zapisima),

- razvijanje socijalnog partnerstva,

- zastupanje po punomoći i praćenje sudjelovanja Općine Gunja u sudskim postupcima te

imovinsko-pravnim upravnim postupcima,

- poslovi prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, te naplate poreza koji su

prihod proračuna Općine Gunja,

- provedba postupka javne nabave,

- poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja te

izrada pripadajućih akata, kao i poslovi prostornog uređenja i planiranja,

- poslovi pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih

razvojnih projekata,

- poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave,

- provedba programa poticanja poduzetništva i gospodarstva,

- poslovi vezani uz praćenje razvoja i unapređenja turizma,

- poslovi vezani uz korištenje europskih i drugih fondova,

- poslovi vezani uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora

energije,

- funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva,

- provođenje komunalnog reda,

- uređenje prometa na području općine,

- održavanje imovine Općine Gunja,

- poslovi komunalnog sustava vezani uz druge propise (zaštita od požara, zaštita i spašavanje i dr.),

- poslovi vezani uz osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti, kulture, sporta i

tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, te poslovi vezani uz praćenje rada udruga građana i zaštita

potrošača,

- tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Općina Gunja, te održavanje imovine

Općine Gunja,

- ostali opći poslovi uprave sukladno zakonu,

- suradnja s državnim i drugim tijelima, te pravnim osobama.

b) Poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Gunja;
- poslovi pripreme prijedloga proračuna i poslovi praćenja izvršenja proračuna Općine Gunja,

- obračun plaća, poslovi vođenja knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa

Općine Gunja i svih drugih isplata,

- izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,

- zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gunja,

- utvrđivanje obveznika komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na korištenje javne

površine, zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, te drugih lokalnih poreza koji su prihod

proračuna Općine Gunja,

- poslovi prisilne naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, te naplate poreza koji su

prihod proračuna Općine Gunja,

- nadzor proračunskih korisnika,

- izrada nacrta općih akata Općine Gunja u svezi naplate općinskih prihoda,

- materijalno poslovanje Općine Gunja,

- poslovi vezani uz evidenciju općinske imovine i imovinsko-pravni poslovi, te vođenje

knjigovodstvenih evidencija,

- vođenje poslova osiguranja imovine.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 8.

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, općinski načelnik može iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski načelnik, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Članak 12.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici. Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 13.

Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim

mjestima namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž, sukladno

Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pripadnici nacionalnih manjina koji sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Općinskom vijeću, imaju pravo na zastupljenost u Jedinstvenom upravnom odjelu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 14.

Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad odgovoran je općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.

Rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i neposredno nadzire načelnik Općine Gunja. Radi unapređenja rada Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik može davati smjernice, uputstva i preporuke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Jedinstveni upravni odjel ustrojen na temelju odredbi Statuta Općine Gunja, u glavi IX. Upravna tijela, članak 62. do 65. (Službeni vjesnik, broj 03/13, 05/13) nastavlja s radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom na način propisan ovom Odlukom i Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 16.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima.

Članak 17.

Opći akti kojima su Općinsko vijeće i općinski načelnik uredili prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s zakonom, Statutom Općine Gunja i ovom Odlukom.

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

Predsjednik Općinskog vijeća

Alen Džomba

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner