Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izmjenama Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje sudjeluju u radu Općinskog

KLASA: 021-05/13-01/ 2268

UR.BROJ: 2212/07-13-01

U Gunji, 27. prosinac 2013. godine

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 03/13, 05/13), a radi usklađivanja sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Općinsko vijeće Općine Gunja na 6. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2013. godine donijelo je

 


O D  L  U  K  A

o izmjenama Odluke o naknadama vijećnicima i drugim

osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća


Članak 1.

Ovom Odlukom briše se članak 5. Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, br. 06/13).

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 


Predsjednik Općinskog vijeća

Alen Džomba

 

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner