Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o ocjenjivanju službenika i namještenika

KLASA: 021-05/13-01/ 2269

UR.BROJ: 2212/07-13-01

Gunja, 27. prosinac 2013. godine

 

Na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) i članka 29. Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik, broj 03/13, 05/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 6. sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine donosi

O D L U K A


o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se kriteriji za ocjenjivanje te način provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gunja.

Razdoblje i obuhvat ocjenjivanja, donositelji rješenja o ocjenjivanju (u daljem tekstu: ocjenjivači), utemeljene ocjene, sustav ocjena te posljedice negativne ocjene uređeni su zakonom.

Članak 2.

Svrha ocjenjivanja je poticanje službenika na učinkovito obavljanje zadaća te utvrđivanje doprinosa službenika u obavljanju poslova, kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u službi te primjenu drugih propisa o službeničkim odnosima vezanih uz ocjenjivanje.

Članak 3.

Ocjenjivanje službenika provodi se najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu, a kroz sljedeće faze:

1) kontinuirano praćenje rada, te davanje uputa radi poboljšanja učinkovitosti i kvalitete rada,

2) upoznavanje službenika s prijedlogom godišnje ocjene,

3) donošenje rješenja o ocjenjivanju.

Članak 4.

Prijedlog godišnje ocjene sastavlja se na obrascu za ocjenjivanje, sadržanom u prilogu ove Odluke, koji je sastavni dio Odluke.

Prijedlog godišnje ocjene potpisuju ocjenjivač i službenik. Ako službenik odbije potpisati prijedlog, ocjenjivač će o tome sastaviti bilješku.

Popunjeni i potpisani obrazac sastavni je dio obrazloženja rješenja o ocjenjivanju te se službeniku dostavlja istodobno s rješenjem.

Ako službenik nije suglasan s predloženom ocjenom, a ocjenjivač ne uvaži njegove primjedbe, ocjenjivač će u obrazloženju rješenja o ocjenjivanju dodatno obrazložiti sporna utvrđenja.

Članak 5.

Za svaki od kriterija sadržanih u obrascu za ocjenjivanje dodjeljuje se sljedeće:

-  10 bodova - ako su rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete te osiguravaju najbolje i jedinstveno

izvršavanje službe,

-    8 bodova - ako su rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje

službe,

-    6 bodova - ako su rad i učinkovitost prosječne kvalitete i osiguravaju pouzdano obavljanje službe

(standardno izvršavanje poslova radnog mjesta),

-        3 boda - ako rad i učinkovitost službenika osiguravaju najmanju moguću mjeru prihvatljivih

standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,

-          1 bod - ako su rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nisu dovoljni

da osiguraju pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

Članak 6.

Ocjenjivanje se provodi na temelju zbroja bodova dodijeljenih prema članku 5. ove Odluke, tako:

- da se službenik koji ostvari najmanje 144 boda, ocjenjuje ocjenom "odličan",

- da se službenik koji ostvari najmanje od 112 do 143 bodova, ocjenjuje ocjenom "vrlo dobar",

- da se službenik koji ostvari od 72 do 111 bodova, ocjenjuje ocjenom "dobar",

- da se službenik koji ostvari od 32 do 71 boda, ocjenjuje ocjenom "zadovoljava",

- da se službenik koji ostvari najmanje 32 boda, ocjenjuje ocjenom "ne zadovoljava".

Članak 7.

Dodatak za uspješnost na radu (stimulacija) moguće je dodijeliti službenicima i namještenicima ocjenjenima ocjenom "odličan".

Odluku o određivanju dodatka za uspješnost na radu (stimulacije) donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja.

Članak 8.

Kada službenik zbog zakonom propisanih razloga nije ocijenjen za pojedinu godinu, o tome se sastavlja bilješka, koju potpisuje ocjenjivač i službenik.

Članak 9.

Rješenje o ocjenjivanju, te bilješke iz članka 8. ove Odluke unose se u osobni očevidnik službenika.

Članak 10.

Odredbe ove Odluke o ocjenjivanju službenika primjenjuju se i na namještenike.

Članak 11.

Pojam „ocjenjivač“ u smislu ove Odluke ima slijedeća značenja:

- u odnosu na službenike i namještenike, to je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja koji

ocjenjuje službenike i namještenike,

- u odnosu na pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja, to je općinski načelnik koji

ocjenjuje pročelnika.

Članak 12.

Kad ocjenjivač, zbog toga jer se kratko nalazi na svojoj dužnosti ili zbog drugih razloga, smatra da nije u mogućnosti u potpunosti ocijeniti rad službenika, prije sastavljanja prijedloga ocijene savjetovat će se sa sadašnjim i /ili prijašnjim nadređenim službenikom ili prijašnjim ocjenjivačem službenika čiji se rad ocjenjuje.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Alen Džomba

 

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner