Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o izmjenama i dopunama (rebalans) Proračuna Općine Gunja za 2013.g.

 

 

Na temelju članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i članka 29. Statuta Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja, broj: 03/13, 05/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj 06. sjednici održanoj 27. prosinca  2013. godine donijelo je


O  d  l  u  k  a

o   izmjenama i dopunama

(r e b a l a n s) Proračuna Općine Gunja za 2013. godinu


Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Gunja donosi izmjene i dopune (u daljem tekstu: rebalans) Proračuna Općine Gunja za 2013. godinu.

Članak 2.

Rebalans iz članka 1. ove Odluke donosi se radi uravnoteženja prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka Proračuna Općine Gunja u 2013. godini.

Članak 3.

Kompletan rebalans se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GUNJA

OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 400-08/13-01/2275

UR.BROJ: 2212/07-13-01

U Gunji, 27. prosinac 2013. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Alen Džomba

 

Rebalans možete preuzeti ovdje:

Posebni dio rebalansa ovdje: