Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zahtjev za pristup informacijama

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, telefon i/ili e-pošta)

Naziv tijela javne vlasti/sjedište i adresa

OPĆINA GUNJA

VLADIMIRA NAZORA 97

32260 GUNJA

Informacija koja se traži

Način pristupa informaciji (označiti)

neposredan pristup informaciji,

pristup informaciji pisanim putem

uvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,

na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo) ______________________________________________________

________________________________
(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

_______________________________
(mjesto i datum)

NapomenaOpćina Gunja ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.