Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, telefon i/ili e-pošta)

Naziv tijela javne vlasti/sjedište i adresa

OPĆINA GUNJA

VLADIMIRA NAZORA 97

32260 GUNJA

Informacija koja se traži

Dana ______________ podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji Općini Gunja kao tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13) kojim sam zatražio/la dostavu informacije (navesti koja je informacija zatražena):

Budući da sam dana __________ zaprimio/la informaciju koja nije ona koju sam zatražio/la ili je nepotpuna (zaokružiti), molim da mi se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

Način pristupa informaciji (označiti)

neposredan pristup informaciji,

pristup informaciji pisanim putem

uvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju,

na drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo)

 

____________________________________
(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

_______________________________
(mjesto i datum)