Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKA o sufinanciranju socijalne usluge pomoć u kući

KLASA: 551-07/15-01/378

UR.BROJ: 2212/07-15-01

Gunja, dana 23. veljače 2015. godine


Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 29. Statuta Općine Gunja (Službeni vjesnik, br. 03/13, 05/13,10/13), članka 80. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj: 157/13, 152/14), a u skladu sa odredbama članka 7. st. 2 Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gunja („Službeni vjesnik“ Općine Gunja br. 10/13, 2/14), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj sjednici održanoj dana 23. veljače 2015. godine donosi:

ODLUKA

o sufinanciranju socijalne usluge pomoć u kući

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje sufinanciranje socijalne usluge pomoć u kući za osobe s područja Općine Gunja koje ostvaruju pravo na socijalnu uslugu pomoć u kući temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb Županja, ali im prosječni mjesečni prihod (za samca) ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz članka 27. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN broj: 157/13, 152/14).

Radi pomoći starijim osobama kojima je potrebna pomoć druge osobe, osobama kojima je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, i osobama kojima je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, a koje osobe imaju prebivalište na području Općine Gunja, Općina Gunja će preuzeti sufinanciranje troškova socijalne usluge pomoć u kući.

Članak 2.

Općina Gunja preuzima sufinanciranje troškova socijalne usluge pomoć u kući osoba iz članka 1. ove Odluke kojima je Rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb utvrđeno da moraju platiti 50% troškova priznate usluge, a ostatak troškova, 50% snosit će Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Članak 3.

Uslugu iz članka 1. ove Odluke pružat će Općina Gunja, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući.

Članak 4.

Sredstva za sufinanciranje troškova usluge pomoć u kući iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Gunja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja.


Predsjednik Općinskog vijeća

Alen Džomba

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner