Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ODLUKU o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja

KLASA: 021-05/15-01/578

UR.BROJ: 2212/07-15-01

U Gunji, 31. ožujka 2015. Godine

 

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 29. Statuta Općine Gunja (“Službeni vjesnik“ Općine Gunja broj: 3/13, 5/13., 10/13), Općinsko vijeće Općine Gunja na svojoj sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja

 

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Gunja (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), djelokrug rada, postupak izbora članova i zamjenika članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Gunja koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih, te koje je osnovano s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u Općini Gunja.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Gunja koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Odluku o osnivanju Savjeta mladih donosi Općinsko vijeće Općine Gunja u skladu sa Zakonom o savjetima mladih, zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Statutom Općine Gunja.

Članak 6.

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih uređuje se:

- broj članova Savjeta mladih,

- način izbora članova Savjeta mladih,

- rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih,

- rad Odbora za provjeru valjanosti kandidatura i izradu liste valjanih kandidatura,

- način utjecaja Savjeta mladih na rad Općinskog vijeća Općine Gunja u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,

- način financiranja rada i programa Savjeta mladih, te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta mladih,

- pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu Savjeta mladih.

III          SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 7.

Savjet mladih ima pet članova uključujući predsjednika i zamjenika.

IV IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MLADIH

Članak 8.

Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Gunja temeljem Zakona, Statuta Općine Gunja, Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gunja  i ove Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gunja.

Općinsko vijeće Općine Gunja temeljem Odluke o osnivanju savjeta mladih pokreće postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 3. ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Članak 9.

Postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura.

Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na mrežnim stranicama Općine Gunja, te u sredstvima javnog priopćavanja.

Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura propisane ovim Zakonom, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za izbor i imenovanje obavlja provjeru valjanosti kandidatura i izradu liste valjanih kandidatura, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću Općine Gunja te se objavljuju na mrežnim stranicama Općine Gunja, te u sredstvima javnog priopćavanja.

Općinsko vijeće Općine Gunja na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po Odluci o osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti na mrežnim stranicama Općine Gunja, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova savjeta mladih.

V KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 10.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Općine Gunja, te u sredstvima javnog priopćavanja.

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Općinskog vijeća Općine Gunja.

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Gunja, te u sredstvima javnog priopćavanja.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Gunja objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

VI MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 11.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih.

Općinsko vijeće Općine Gunja razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana, te na osobni zahtjev člana Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Općinsko vijeće Općine Gunja će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.

Općinsko vijeće Općine Gunja raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest (6) mjeseci.

VII DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća Općine Gunja koji su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća Općine Gunja inicira u Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Gunja, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Gunja, te način rješavanja navedenih pitanja

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Gunja, prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Gunja davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću Općine Gunja, program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih

- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Gunja na sjednice Savjeta mladih

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

VIII       NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 14.

Savjet mladih donosi Poslovnik o radu.

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih u skladu s Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 15.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 16.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih:

- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih

- predstavlja Savjet mladih prema Općini Gunja i prema trećima

- obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona i Poslovnika o radu Savjeta mladih.

Ako je predsjednik Savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta mladih.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine Gunja te Poslovniku o radu, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora novog predsjednika.

Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno stavku 4. ovoga članka, Općinsko vijeće Općine Gunja, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih, može u pisanom obliku uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine Gunja te Poslovniku o radu savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta mladih i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Članak 17.

Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 18.

Savjet mladih donosi Program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade

- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade

- suradnju s tijelima Općine Gunja te tijelima područne (regionalne) samouprave u politici za mlade

- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Program rada Savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom Savjeta mladih.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje Općinskom vijeću Općine Gunja najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Gunja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Općinskom načelniku Općine Gunja koji ga objavljuje na mrežnim stranicama Općine Gunja.

Članak 19.

Ako se Programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju savjeta mladih i na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu Općine Gunja.

Program rada Savjeta mladih iz stavka 1. ovoga članka odobrava Općinsko vijeće Općine Gunja.

IX SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 20.

Savjet mladih može surađivati sa savjetima mladih ostalih općina, gradova i županija, te razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnih skupina mladih u jedinicama lokalne odnosno regionalne (područne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

X            SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 21.

Općina Gunja osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih, sukladno Zakonu i Odluci o osnivanju Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih.

Članak 22.

Općina Gunja osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima Savjeta mladih, njihovim zamjenicima i radu Savjeta mladih na svojoj mrežnoj stranici.

XI          ODNOS SAVJETA MLADIH I OPĆINSKOG VIJEĆA TE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 23.

Savjetu mladih dostavljaju se pozivi i materijali za sjednice Općinskog vijeća kao i zapisnici sa održanih sjednica u istom roku kao i članovima općinskog vijeća te se na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim aktivnostima Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji  se po potrebi pozivaju i drugi članovi Općinskog vijeća, a na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Općinskog vijeća i drugih tijela Općine sa Savjetom mladih.

Inicijativu za zajedničkim sastankom može pokrenuti i Savjet mladih.

Na sastanak mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 24.

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće raspravit će pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj idućoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih, pod uvjetom da je zahtjev podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje, dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi bez prava glasa, te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji zatraži Općinsko vijeće, a iz djelokruga je Savjeta mladih.

Članak 25.

Savjet mladih surađuje s Općinskim načelnikom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na drugi način.

Općinski načelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji općinskog načelnika i Savjeta mladih.

Općinski načelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

XII         PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Gunja, a stupa na snagu danom objave.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 

Alen Džomba