Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja

 

JAVNI NATJEČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja

I.PREDMET NATJEČAJA

(1) Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Gunja (K.O. Gunja) upisano:

- u zk.ul.br. 3043 i to kč. br. 2078 Oranica Savske livade površine od 4260 m2, kč.br. 2079 Oranica Savske livade površine od 1480 m2,

kč. br. 2080 Oranica Savske livade površine od 5193 m2 I kč. br. 2081 Oranica Savske livade površine od 4594 m2, odnosno ukupne površine od 15527 m2

po početnoj cijeni godišnje zakupnine od 680,00 kn .

 

 

 

Ponuđena cijena ne može biti veća od dvostrukog iznosa početne cijene zakupnine.

 

Napomena: predmetno poljoprivredno zemljište u naravi je zemljište obraslo šikarom .

 

 

II.

 

UVJETI NATJEČAJA

 

(1) Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Gunja iz ovog natječaja daje se u zakup na rok od 5 (pet) godina, a regulirat će se ugovorom o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

 

 

(2) Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu, s tim da se prednost pri zakupu navedenog zemljišta daje fizičkim i pravnim osobama sa područja Općine Gunja. Pravo prednosti na natječaju, pod uvjetom da prihvati najvišu ponuđenu cijenu zakupnine, ima dosadašnji korisnik zemljišta.

 

 

(3) Jamčevina iznosi 68,00 kuna i uplaćuje se na žiro račun Općine Gunja broj IBAN: HR9123600001814100007, model HR24, poziv na broj 7706-OIB , uz naznaku svrhe uplate: ”Jamčevina za natječaj – zakup polj. zemljišta”.

 

 

(4) Odabranom ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu, a ostalim sudionicima u natječaju jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.

 

 

(5) Ponuda se dostavlja osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

Općina Gunja, Vladimira Nazora 317B, 32260 Gunja, s naznakom:

 

Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Gunja - NE OTVARATI!“.

 

 

(6) Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama i oglasnoj ploči Općine Gunja. Ponude zaprimljene nakon navedenog roka smatrati će se zakašnjelima i neće se razmatrati. Neće se razmatrati niti nepotpune ponude za zakup.

 

 

(7) Pismena ponuda obvezno mora sadržavati:

 

a) ime, prezime, adresu te OIB ponuditelja za fizičke osobe, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta ili OPG-a za pravne osobe

 

b) presliku osobne iskaznice ponuditelja za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra ili obrtnice ili upisnika OPG-a za pravne osobe,

 

c) dokaz o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ako je primjenjivo,

 

d) ponuđeni iznos godišnje zakupnine u kunama za čestice koje su predmet zakupa,

 

e) potvrdu Općine Gunja da podnositelj ponude nema neplaćenih dospjelih obveza prema proračunu Općine Gunja ni po kojoj osnovi,

 

f) presliku dokaza o uplati jamčevine,

 

g) broj (IBAN) bankovnog računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine ponuditelju koji ne uspije na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Gunja.

 

h) gospodarski program.

 

i) dokaz o pravu prednosti pri zakupu, ako se ponuditelj poziva na to pravo.

 

 

(8) Zakašnjele ponude, nepotpune ponude, ponude podnositelja koji ne ispunjavaju tražene uvjete, i zajedničke ponude isključiti će se iz sudjelovanja u postupku natječaja.

 

 

(9) Otvaranje ponuda održati će se dana 13.08.2018. u 9:00 sati u prostorijama Općine Gunja.

 

 

III.

 

UVJETI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

(1) Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema sljedećem redoslijedu:

 

1.nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

 

2.pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

 

3.ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

 

(2) Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete i da ponudi priloži gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine.

 

(3) Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:

 

- gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

 

-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak

 

(dokaz: rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),

 

-potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

 

-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),

 

-pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

 

- uvjerenje o prebivalištu izdano od nadležne službe Ministarstva unutarnjih poslova

 

(4) Najpovoljnijom ponudom utvrdit će se ponuda koja ispunjava uvjete iz natječaja i koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu za zakup.

 

(5) Odluku o izboru najpovoljnije ponude, na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka, donosi Općinski načelnik. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

 

(6) Na temelju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, općinski načelnik sklapa ugovor o zakupu.

 

(7) Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od svoje ponude ili zaključenja Ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a predmetno poljoprivredno zemljište će se dodijeliti slijedećem najpovoljnijem ponuditelju.

 

IV.

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

(1) Općina Gunja zadržava pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezna objasniti razloge takve odluke.

 

 

 

NAČELNIK OPĆINE GUNJA:

 

Anto Gutić, mag.nov.

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner