Općina Gunja

Vukovarsko srijemska županija

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

III. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE GUNJA - 07.05.2020.g.

 

OBAVIJEST

Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Općina Gunja obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja, donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja (KLASA: 350-02/20-01/01,URBROJ: 2212/07-20-1 od 07. svibnja 2020 god.).

Temeljem čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (,,Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gunja potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateška procjene utjecaja na okoliš.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i odredbama posebnih propisa vezanih za donošenje III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja.

Temeljem čl. 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (,,Narodne novine", broj 3/17), u sklopu navedenog postupka Općina Gunja dužna je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima o potrebi strateška procjene za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gunja.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će sljedeća tijela:

1. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko-srijemske županije , Županijska 9, 32000 Vukovar,

2. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Vinkovci, Odjel za ekologiju, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci,

3. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,

4. Hrvatske vode, VGI  za mali sliv "Biđ-Bosut" Vinkovci, J.Kozarca 28, 32 100 Vinkovci

5. Općina Drenovci, Toljani ul. 1, 32257 Drenovci.


Gunja, 07. svibnja 2020. godine

Općinski načelnik:

Anto Gutić, mag.nov.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III . Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gunja

 

 

Baner

Službeni List Općine Gunja

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner